Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 15 S (2017-2018)

Vedtak 306

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

219 567 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

53 035 000

50

Norges forskningsråd

162 841 000

70

Tilskudd

34 530 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

16 280 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

70 417 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

561 102 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

11 494 243 000

21

Spesielle driftsutgifter

32 546 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

52 923 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

273 135 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter

71 771 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

18 400 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

4 566 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

174 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

4 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

22 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

26 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

85 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

200 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

79 090 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

151 410 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

95 700 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

13 350 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 477 135 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 395 460 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

66 200 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

60 175 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

19 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

619 769 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

11 577 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 840 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

266 629 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 744 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 600 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

121 821 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

72

Tilskudd, kan overføres

3 540 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

1

Driftsutgifter

19 350 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

1 527 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

2 000 000

649

Treparts bransjeprogrammer

21

Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer

2 847 000

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

70 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

184 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

47 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

2 200 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

330 000 000

872

Nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

14 709 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

213 176 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21

28 277 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

11 853 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-664 825 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

484 922 000

3 Avskrivninger

135 451 000

4 Renter av statens kapital

1 249 000

5 Til investeringsformål

25 000 000

-18 203 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

40 741 000

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

85 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

13 348 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

795 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

2 170 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

169 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

91 275 000

76

Bidragsforskott

745 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

37 490 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 490 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

1 271 000 000

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres

305 400 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

2 070 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

34 812 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

267 260 000

72

Legeerklæringer

415 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

86 330 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

83 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

43 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 900 870 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning

1 549 375 000

72

Stønad til servicehund

5 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

128 000 000

74

Tilskudd til biler

809 875 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 211 180 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

309 600 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 533 025 000

78

Høreapparater

711 975 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

49 030 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

73 430 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

142 030 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning

1 520 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

6 080 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

1 110 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

820 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

81 000 000

74

Utdanningsstønad

300 000

75

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

4 900 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning

190 110 000

Totale utgifter

449 157 282 000

Inntekter

3605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Administrasjonsvederlag

14 830 000

4

Tolketjenester

2 580 000

5

Oppdragsinntekter mv.

26 390 000

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

27 720 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån

22 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter

122 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter

118 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

200 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

13 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

400 000

3640

Arbeidstilsynet

4

Kjemikaliekontroll, gebyrer

6 809 000

5

Tvangsmulkt

2 465 000

7

Byggesaksbehandling, gebyrer

22 085 000

8

Refusjon utgifter regionale verneombud

12 720 000

3642

Petroleumstilsynet

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

7 315 000

3

Gebyr tilsyn

69 165 000

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsformål

25 000 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

825 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade

1 076 827 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

225 000 000

80

Renter

1 700 000

86

Innkreving feilutbetalinger

718 000 000

87

Diverse inntekter

34 600 000

88

Hjelpemiddelsentraler m.m.

61 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende

200 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

23 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

800 000

Totale inntekter

3 658 606 000

Vedtak 307

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 600 post 1

kap. 3600 post 2

kap. 601 post 21

kap. 3601 post 2

kap. 605 post 1

kap. 3605 postene 1, 4, 5

kap. 605 post 21

kap. 3605 post 2

kap. 621 post 21

kap. 3621 post 2

kap. 640 post 1

kap. 3640 postene 6 og 7

kap. 640 post 21

kap. 3640 post 8

kap. 642 post 1

kap. 3642 postene 6 og 7

kap. 642 post 21

kap. 3642 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste budsjettår.

Vedtak 308

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan:

  • 1. omdisponere inntil 200 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

  • 2. omdisponere inntil 11 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid i forbindelse med forsøket med VTA i kommunal regi.

  • 3. omdisponere inntil 10 prosent av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

  • 4. omdisponere fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634, post 79 Funksjonsassistanse i arbeidslivet inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634, post 79.

  • 5. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

  • 6. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Vedtak 309

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 50 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

Vedtak 310

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 939,7 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

806,94 mill. kroner

Vedtak 311

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for gjennomføring av forsøk med velferdsobligasjoner

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan gi tilsagn som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner innenfor en ramme på inntil 10 mill. kroner på kap. 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering, post 63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte.

Vedtak 312

Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan ettergi rente- og avdragsfrie lån til arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne der dette blir vurdert som nødvendig for å sikre den videre driften.

Vedtak 313

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, postene 1, 21 og 45, refusjoner av kommunenes andel av utgifter til opprettelse og drift av NAV-kontorer.

Vedtak 314

Folketrygdens avkortingsregler ved sluttvederlag

Stortinget samtykker i at det ikke gjøres endringer i folketrygdens avkortingsregler knyttet til mottatt sluttvederlag.

Vedtak 315

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2018 skal følgende ytelser i folketrygden gis etter disse satsene1:

kroner

1a.

Grunnstønad for ekstrautgifter ved uførhet etter lovens § 6-3 (laveste sats)

8 136

1b.

Ved ekstrautgifter utover laveste sats kan grunnstønaden forhøyes til

12 420

1c.

eller til

16 284

1d.

eller til

23 988

1e.

eller til

32 508

1f.

eller til

40 596

2a-1.

Hjelpestønad til uføre som må ha hjelp i huset2 3

13 560

2a-2.

Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til uføre som må ha tilsyn og pleie4

14 580

2b.

Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til uføre under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie4

29 160

2c.

eller til

58 320

2d.

eller til

87 480

3.

Behovsprøvet gravferdsstønad opptil

23 337

4.

Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a)5

for første barn

46 656

for to barn

60 888

for tre og flere barn

68 988

1 Satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2 Stønad til hjelp i huset gjelder tilfeller før 1. januar 1992. Ordningen foreslås avviklet fra 1. juli 2018.

3 Fra 1. januar 1997 skilles det mellom stønad til hjelp i huset og stønad til særskilt tilsyn og pleie.

4 Gjelder også ved uførhet som skyldes yrkesskade, jf. lovens § 12-18.

5 Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a) gjelder fra 1.1.2016 stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere og etterlatte som er i arbeid. Stønaden dekker 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.

Vedtak 316

Stortinget ber regjeringen åpne for at personer med nedsatt arbeidsevne skal kunne ta fagbrev samtidig som de deltar på Arbeidsforberedende trening (AFT).

Vedtak 317

Stortinget ber regjeringen så snart som mulig komme tilbake til Stortinget med resultatet av evalueringen av konkurranseutsettingen av arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor med tanke på brukermedvirkning og oppnådde resultater og foreslå eventuelle endringer i anbudspraksis for bedre måloppnåelse.

Vedtak 318

Stortinget ber regjeringen skrinlegge planene om å overføre ansvaret for hjelpemidler fra stat til kommune.

Vedtak 319

Stortinget ber regjeringen utrede adgang til i større grad å åpne opp for å ta utdanning, herunder utdanning som gir studiepoeng, mens man mottar dagpenger.

Vedtak 320

Stortinget ber regjeringen sørge for at informasjon om konkurskarantene blir offentlig tilgjengelig, og vurdere om det er annen informasjon om lovbrudd som er relevant for næringsvirksomheten som bør gjøres offentlig tilgjengelig.

Vedtak 321

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte, med en ytterligere vurdering av Stortingets anmodningsvedtak 11. mai 2017. Stortinget fastslår at regjeringen i sitt forslag etablerer en overgangsordning for fosterforeldre som mottar dagpenger eller AAP. Stortinget merker seg videre at det ikke er gjennomførbart å utvide ordningen ytterligere innen 1. januar 2018, også fordi det ikke er utredet hvordan ytterligere regelverksendringer knyttet til inntektsbegrepet og dets betydning for avkortning kan utformes.

Vedtak 322

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en gjennomgang av utilsiktede virkninger av uførereformen basert på ligningstall for 2015 og 2016 ut fra målsettingen om at uføre skulle få en nettoinntekt fremover om lag på nivå med nettoinntekten frem til 1. januar 2015.