Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.)

Prop. 64 L (2017-2018), Innst. 318 L (2017-2018), Lovvedtak 65 (2017-2018)

Vedtak 811

Stortinget ber regjeringen som del av den helhetlige gjennomgangen av regelverket for universiteter og høyskoler, utrede og foreslå hvordan man trinnvis kan innføre en faglig mentorordning for alle studenter på bachelornivå i høyere utdanning.

Vedtak 812

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2019 med en redegjørelse om oppfølgingen av utredningen av mentorordning i høyere utdanning, samt gi en beskrivelse av hvordan det trinnvis kan innføres en mentorordning for bachelorstudenter og studenter i andre deler av studieløpet.