Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA - statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)

Prop. 118 S (2017-2018), Innst. 18 S (2018-2019)

Vedtak 5

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Kroner

950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Aksjer, bevilges med

2 502 500 000

Vedtak 6

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet kan overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer, som følge av mindre endringer i endelig fastsatt emisjonsbeløp.