Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida

Meld. St. 8 (2018-2019), Innst. 258 S (2018-2019)

Vedtak 512

Meld. St. 8 (2018–2019) – Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida – vedlegges protokollen.