Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida

Meld. St. 8 (2018-2019), Innst. 258 S (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.05.2019 Innst. 258 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet kulturmeldingen. Hovedinnholdet i meldingen er en redegjørelse for ambisjoner, mål og særskilte innsatsområder i den fremtidige kulturpolitikken. Familie- og kulturkomiteen er positiv til hovedbudskapet i meldingen om at kunst og kultur er ytringer med samfiunnsbyggende kraft, og at et rikt og velfungerende kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati. Komiteen slutter seg til kulturmeldingens overordnede og nasjonale kulturpolitiske mål om et fritt og uavhengig kulturliv. Målene vil bli konkretisert og fulgt opp i de årlige budsjettproposisjonene og i kommende stortingsmedlinger og strategidokumenter om avgrensete områder innenfor kulturpolitikken.Uenigheten mellom regjeringspartiene og opposisjonen gjelder bla. gaveforsterkningsordningen, som opposisjonen (Ap, SP, SV) vil avvikle. Sistnevnte vil også sette av 1 pst. av statsbudsjettet til kulturformål. Mindretallsforslagene som ble fremmet i saken ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2019