Samisk språk, kultur og samfunnsliv

Meld. St. 31 (2018-2019), Innst. 107 S (2019-2020)

Vedtak 306

Meld. St. 31 (2018–2019) – Samisk språk, kultur og samfunnsliv – vedlegges protokollen.