Samisk språk, kultur og samfunnsliv

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2019 Innst. 107 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 31 (2018-2019) Samisk språk, kultur og samfunnsliv, jf. Innst. 107 S (2019-2020). Meldingen er en framoverskuende melding om samepolitikken. Meldingen omtaler utviklingstrekk og utfordringer for samisk språk, kultur og samfunnsliv, og tjenestetilbudet til samiske innbyggere. Sametingets årsmelding for 2018 er særskilt vedlegg. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 17.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019