Skatter, avgifter og toll 2020

Prop. 1 LS (2019-2020), Innst. 4 L (2019-2020), Lovvedtak 24-40 (2019-2020)

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til regjeringen å sørge for at ansatte i Skatteetaten som får uforholdsmessig lang reisevei som følge av nedleggelsen av de kommunale skatteoppkreverkontorene får mulighet til å jobbe fra sitt nåværende arbeidssted, dersom nåværende arbeidsgiver legger til rette for dette.