Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i statsbudsjettet 2022 under UD, KUD, KDD, HOD, BFD, NFD, LMD, KLD, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.)

Prop. 142 S (2021-2022), Innst. 34 S (2022-2023), unntatt kap. 1820 post 75

Vedtak 29

I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

140

Utenriksdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

5 000 000

fra kr 97 183 000 til kr 102 183 000

159

Regionbevilgninger

73

(Ny) Ukraina og naboland, kan overføres,bevilges med

3 995 000 000

315

Frivillighetsformål

61

Midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser, kan overføres,økes med

70 000 000

fra kr 480 000 000 til kr 550 000 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

73

Merkur, kan overføres,økes med

23 000 000

fra kr 61 310 000 til kr 84 310 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning,økes med

194 000 000

fra kr 4 463 588 000 til kr 4 657 588 000

732

Regionale helseforetak

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, økes med

16 000 000

fra kr 4 249 675 000 til kr 4 265 675 000

880

Den norske kirke

60

(Ny) Midlertidig tilskuddsordning til kirkelige fellesråd,bevilges med

30 000 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner,økes med

2 000 000

fra kr 41 302 000 til kr 43 302 000

1142

Landbruksdirektoratet

75

Stønad til jordbruks- og veksthusnæringen for ekstraordinære strømutgifter, overslagsbevilgning,økes med

376 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 876 000 000

1420

Miljødirektoratet

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien,økes med

900 000 000

fra kr 2 800 000 000 til kr 3 700 000 000

1428

Enova SF

51

(Ny) Midlertidig energitilskuddsordning til næringslivet ifb. høye strømpriser,bevilges med

1 600 000 000

1700

Forsvarsdepartementet

79

(Ny) Militær støtte til Ukraina, kan nyttes under kap. 1720, post 01,bevilges med

2 691 000 000

1720

Forsvaret

1

Driftsutgifter,økes med

305 000 000

fra kr 34 869 621 000 til kr 35 174 621 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45,økes med

4 000 000

fra kr 2 010 886 000 til kr 2 014 886 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter,økes med

1 000 000

fra kr 409 697 000 til kr 410 697 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning,økes med

210 000 000

fra kr 3 896 642 000 til kr 4 106 642 000

2460

Eksportfinansiering Norge

26

(Ny) Forvaltning av midlertidig lånegarantiordning ifb. høye strømpriser, bevilges med

5 000 000

27

(Ny) Forvaltning av garantiordningen for luftfarten,bevilges med

10 000 000

56

(Ny) Tapsavsetning for midlertidig lånegarantiordning ifb. høye strømpriser,bevilges med

200 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp,økes med

1 200 000

fra kr 7 199 050 000 til kr 7 200 250 000

5460

Eksportfinansiering Norge

78

(Ny) Inntekter fra midlertidig lånegarantiordning ifb. høye strømpriser,bevilges med

1 000 000

Vedtak 30

Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og distriktsdepartementet i 2022 kan utgiftsføre uten bevilgning:

  1. inntil 1 200 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2023 til kommuner.

  2. inntil 300 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2023 til fylkeskommuner.

Vedtak 31

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2022 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Vaksiner mv.

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.

91,8 mill. kroner

Vedtak 32

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2022 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men som ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Beløp

1428

Enova SF

51

Midlertidig energitilskuddsordning til næringslivet ifb. høye strømpriser

1 200 mill. kroner

Vedtak 33

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan gi Eksportfinansiering Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier under midlertidig lånegarantiordning i forbindelse med høye strømpriser innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 1 000 mill. kroner.

Vedtak 34

Fullmakt til å foreta donasjoner av militært materiell fra Forsvaret

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet, i tråd med omtalen i proposisjonen, kan foreta donasjoner av militært materiell fra Forsvaret dersom det på grunn av utviklingen i krigen i Ukraina anses særlig viktig for å bidra til Ukrainas forsvarskamp. Fullmakten er gyldig til og med 31. desember 2023 og er beløpsmessig begrenset med inntil 3 mrd. kroner.