Om saker fra regjeringen

De aller fleste sakene som behandles i Stortinget, kommer fra regjeringen. Før de oversendes Stortinget, er de blitt behandlet i et departement.

Sakene fra regjeringen fremsettes som enten proposisjoner til Stortinget (der Stortinget skal fatte vedtak), eller meldinger til Stortinget (der regjeringen ønsker å informere om en sak, eller få en sak drøftet i Stortinget). Lovsaker fremmes som proposisjoner til Stortinget.

De aller fleste saker behandles av en av Stortingets faste fagkomiteer. Innstillingen fra komiteen debatteres i stortingssalen, og deretter blir det votering. Les mer om komitéarbeidet, og om de ulike publikasjonene (dokumentene) på Stortinget.

Departementet utformer saken

En sak fra regjeringen blir til i et av regjeringens departementer, som oftest i det departementet som har ansvaret for området saken faller inn under (en sak om helse blir til i Helse- og omsorgsdepartementet for eksempel). 

Er det en komplisert sak, setter departementet ofte sammen et arbeidsutvalg eller en komité bestående av fagfolk med spesiell kompetanse på området. Målet er å avdekke alle mulige konsekvenser av saken.

Når departementet inviterer til høringer, betyr det at interessegrupper og fagfolk i samfunnet blir bedt om å uttale seg om en saksprosess departementet er i gang med. Når alle innspillene er hørt og vurdert, utformer departementet saken.

Hver fredag klokken 11.00 møter normalt hele regjeringen i statsråd hos kongen. Regjeringen legger her frem viktige saker som krever kongens underskrift. Dette gjelder blant annet meldinger og proposisjoner til Stortinget. Etter behandlingen i statsråd går saken videre til Stortinget.

Arbeidet med forslag til statsbudsjett

Overleveringen av statsbudsjettet, den første uka i oktober, er slutten på et omfattende og langvarig arbeid i regjeringen. Allerede før statsbudsjettet er vedtatt, begynner arbeidet med neste budsjett. Regjeringen starter budsjettarbeidet for alvor på den årlige «rammekonferansen» i mars.

Regjeringen får blant annet tall fra Finansdepartementet for den forventede økonomiske utviklingen, og starter arbeidet med å prioritere mellom ulike satsingsområder. En drøy måned før budsjettet legges frem for Stortinget i oktober, bestemmer regjeringen seg for de viktigste delene av budsjettet.

Fordi Stortinget fritt kan øke eller redusere regjeringens budsjettforslag, er statsbudsjettet viktig for innflytelse og kontroll med regjeringen. Stortingets makt i budsjettbehandlingen er spesielt sterk når vi har mindretallsregjeringer. Når regjeringen ikke har et fast flertall i Stortinget, må budsjettforslaget ha støtte fra noen av de andre partiene på Stortinget for at det skal bli vedtatt.

Les mer om lovarbeidet og budsjettarbeidet på Stortinget.

I tillegg til saker fra regjeringen behandler også Stortinget forslag fremsatt av representantene – såkalte representantforslag.


Sist oppdatert: 27.09.2011 15:55