Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Adgangsreglement for Stortinget

Vedtatt av Stortingets presidentskap 15. desember 2016. Sist endret 1. februar 2024 med virkning fra 15. februar 2024.

Generelt
Adgangskort
Nærmere regler for adgang
Tjenestebevis
Besøkende
Diverse

1. Generelt

1.1 Adgang og opphold i Stortinget

Adgangsreglementet regulerer adgangen til Stortingets bygningsmasse, med unntak av pendlerboliger. Unntak fra reglementets bestemmelser om utstedelse av adgangskort kan kun innvilges etter søknad til Stortingets direktør, som samtidig fastsetter vilkår for adgang.

Alle som oppholder seg i Stortingets bygningsmasse skal enten ha adgangskort (se punkt 2.4), gyldig tjenestebevis (se punkt 3) eller besøkskort (se punkt 5). Kortet skal alltid bæres synlig. Kort/bevis og eventuell pin-kode er strengt personlig, og skal ikke overlates til andre.

1.2 Evakuering

Ved evakuering er det besøksmottakers plikt å ivareta sine besøkende.

1.3 Sanksjoner

Ved overtredelse av adgangsreglementet kan følgende sanksjoner besluttes:

 • Bortvisning
 • Inndragelse av adgangskort
 • Politianmeldelse

2. Adgangskort

2.1 Ulike typer adgangskort


Adgangskort type A utstedes til:

Stortingsrepresentanter og møtende vararepresentanter, ansatte i gruppesekretariatene, generalsekretærer i partiorganisasjonene, ansatte i Stortingets administrasjon og andre etter særskilt søknad til direktøren.

Adgangskort type B utstedes til:

Statsråder, statssekretærer, politiske rådgivere i departementene, politisk ansatte i partiene, medlemmer av presselosjen og styret i de ansattes pensjonistforening.

Innleid personell/tjenesteytere med lengre og/eller faste oppdrag kan få adgangskort type B i tråd med retningslinjer fastsatt av sikkerhetsseksjonen. Retningslinjene kan bestemme at dagskort mot deponering av gyldig legitimasjon skal utstedes i stedet.

Adgangskort type C utstedes til:

Ansatte hos EOS-utvalget, Sivilombudet, Forsvarsombudet og Norges institusjon for menneskerettigheter.

Adgangskort type D utstedes til: 

Tidligere stortingsrepresentanter. Dette omfatter ikke tidligere vararepresentanter.

2.2 Bestilling av adgangskort

Sikkerhetsseksjonen er ansvarlig for å behandle søknader om adgangskort og for å utstede disse. Før utlevering av adgangskort skal mottakeren gis en foreløpig oversikt over brann- og rømningsveier, og det skal kontrolleres at mottakeren har gjennomført autorisasjonssamtale/sikkerhetsklarering der dette er påkrevd. Nærmeste leder er ansvarlig for å varsle sikkerhetsstaben dersom slik sikkerhetssamtale/sikkerhetsklarering må gjennomføres før adgangskort utleveres.

2.3 Hvem kan bestille adgangskort

Det kreves særskilt fullmakt fra Stortingets direktør for å kunne bestille adgangskort hos sikkerhetsseksjonen. Den som bestiller er ansvarlig for at det foreligger et konkret behov, og for at søker oppfyller kravene til å få adgangskort. I tillegg skal bestiller påse at mottaker gjøres kjent med brann- og rømningsveier, jf. punkt 2.2.

2.4 Krav til mottaker av adgangskort

Mottaker av adgangskort må oppgi nøyaktige og korrekte personopplysninger, og fremlegge offentlig godkjent legitimasjon. Mottaker plikter å rette seg etter adgangsreglementet, og skal signere «Regler for adgangskort til Stortinget» ved avhenting av kortet.

3. Nærmere regler for adgang

3.1 Adgangsregler for adgangskort type A

Stortingets bygninger er åpne for inn- og utpassering ved bruk av adgangskort type A (adgangskort med pin-kode) hverdager 07.00–22.00 eller så lenge det er møte i Stortingets plenum. Inn- og utpassering på andre tidspunkter må skje gjennom personalslusen mot Akersgata.

Parkering i garasjen er forbeholdt følgende innehavere av adgangskort type A: Stortingsrepresentanter, møtende vararepresentanter og ansatte i administrasjonen med særskilt tillatelse.

Andre med adgangskort type A kan benytte garasjen på hverdager fra kl. 14.30 til kl. 24.00 og i helgen fra fredag kl. 14.30 til søndag kl. 24.00. Ansatte som ikke har fast parkeringstillatelse kan få parkeringstillatelse for én dag ved å søke nærmeste leder. Sikkerhetsseksjonen innvilger parkering for én dag etter anbefaling fra nærmeste leder. Anbefaling meldes straks til vaktsentralen.

All parkering forutsetter at det er ledige plasser i garasjen. Det er ikke anledning til å hensette kjøretøy, tilhengere eller sykler for lagring.

3.2 Adgangsregler for adgangskort type B

Personer med adgangskort type B skal alltid benytte bemannede resepsjoner. Resepsjonenes åpningstider finnes på Stortingets intranett og www.stortinget.no.

Mediepersonell med reportasjebiler og innleid personell/tjenesteytere med firmabil kan få tillatelse til å parkere i forbindelse med oppdrag i Stortinget. Øvrige innehavere av korttype B kan ikke parkere i Stortingets garasje.

3.3 Adgangsregler for adgangskort type C

Personer med adgangskort type C skal alltid benytte bemannede resepsjoner. Resepsjonenes åpningstider finnes på Stortingets intranett og www.stortinget.no.

Inn- og utpassering for personer med adgangskort type C er begrenset til hverdager fra kl. 10.00 til 14.00.

Innehavere av adgangskort type C kan ikke parkere i Stortingets garasje.

3.4 Adgangsregler for adgangskort type D

Personer med adgangskort type D skal alltid benytte bemannede resepsjoner og passere sikkerhetskontrollen. Resepsjonenes åpningstider finnes på Stortingets intranett og www.stortinget.no.

Innehavere av adgangskort type D kan ikke parkere i Stortingets garasje.

Tidligere stortingsrepresentanter må, før de får utstedt adgangskort type D, undertegne skriftlig erklæring om at de forplikter seg til ikke å benytte adgangskortet til politisk påvirkningsarbeid. Dersom formålet med adgangen er politisk påvirkningsarbeid, skal den tidligere stortingsrepresentanten registrere seg som besøkende, jf. punkt 5.1.

Bruk av adgangskort type D i strid med den avgitte erklæringen anses som overtredelse av adgangsreglementet som kan medføre inndragelse av adgangskort, jf. punkt 1.3.

4. Tjenestebevis

4.1 Adgang med tjenestebevis

Følgende tjenestebevis gir adgang til Stortinget i tjenesteanliggende:

 • Tjenestebevis for politiet/Forsvaret
 • Tjenestebevis for departementene

4.2 Parkering

Kun politi i tjenesteoppdrag knyttet til Stortingets virksomhet kan parkere i Stortingets garasje. Øvrige personer som får adgang basert på tjenestebevis, kan ikke parkere i Stortingets garasje.

5. Besøkende

5.1 Adgang for besøkende

Med besøkende til Stortinget menes gjester, publikum, skoleklasser, leverandører, journalister uten Stortingets adgangskort for medier og innleid personell/tjenesteytere som skal ha adgang av kortere varighet.

Innehavere av adgangskort type A kan ha med inntil fem besøkende, uten å måtte forhåndsinnmelde disse.

Innehavere av adgangskort type B og C samt personer som får adgang på grunnlag av tjenestebevis, kan ikke ta med besøkende.

Innehavere av adgangskort type D kan ha med én besøkende uten å forhåndsinnmelde denne.

5.2 Vilkår og besøksmottakers ansvar

Besøksmottakeren skal sørge for at de besøkende er kjent med og etterlever vilkårene for besøket og reglene for opphold i Stortingets bygninger. Følgende vilkår gjelder: 

 • Alle besøk skal registreres i bookingsystemet. Besøksgrupper på over 10 personer skal som hovedregel meldes inn senest 24 timer før ankomst.
 • Alle besøkende skal ved fremmøte opplyse om navn på besøksmottaker, passere sikkerhetskontrollen, fremvise legitimasjon på oppfordring og registreres.
 • Besøkende kan nektes adgang til Stortingets bygninger hvis det på besøkstidspunktet er konkrete forhold som tilsier at vedkommende utgjør en sikkerhetsrisiko.
 • Sikkerhetskontroll kan unnlates ved internasjonale besøk på høyt nivå. For øvrig kan unntak fra sikkerhetskontroll kun gjøres etter søknad til Stortingets direktør.
 • Besøkende skal ikke foreta seg noe som forhindrer eller på annen måte forstyrrer den ordinære virksomheten i Stortingets bygninger. Gjenstander som vil kunne benyttes til å forhindre eller forstyrre Stortingets virksomhet, kan nektes tatt med inn.
 • Besøkende hentes av besøksmottaker, eller representant for denne, i resepsjonen. Besøkende skal følges under hele besøket. Ved større besøksgrupper som ikke inngår i det organiserte besøkstilbudet, må minst én person med adgangskort til Stortinget pr. 20 besøkende følge gruppen under hele besøket.
 • Kommersiell salgs-, verve- eller reklamevirksomhet skal ikke forekomme i Stortingets fellesarealer i forbindelse med besøket.
 • Ved besøkets slutt skal besøkende følges til utgangen og besøksmottaker, eller representant for denne, skal påse at besøket forlater bygningen. 

Ved lunsj- og middagstider, og på dager med høy aktivitet, bør ikke besøkende tas med i stortingsrestauranten.

5.3 Tilgang til galleriet

Under møter i stortingssalen skal galleriet være åpent for publikum gjennom publikumsinngangen. Nytelsesmidler skal ikke medbringes. På galleriet skal det være ro.

5.4 Tilgang til høringer

Under åpne høringer skal høringsområdene være åpne for publikum.

Nytelsesmidler skal ikke medbringes.

5.5 Omvisninger

Omvisninger skal skje i henhold til Retningslinjer for omvisning. 

5.6 Møtelokaler

Reglementet for bruk av Stortingets møtelokaler skal følges.

6. Diverse

6.1 Våpen/farlige gjenstander

Våpen og farlige gjenstander skal ikke tas med til Stortingets bygninger. Denne regelen gjelder ikke for personell fra politiet eller Forsvaret som er bevæpnet i forbindelse med tjenesteoppdrag i Stortingets bygninger.

6.2 Dyr

Dyr skal ikke tas med til Stortingets bygninger. Unntatt fra dette er hunder i tjeneste, og andre som har fått det innvilget etter søknad til Stortingets direktør.

6.3 Sykkelparkering

Alle med adgangskort type A, B og D kan parkere sykkel i Stortingets garasje.

6.4 Treningsrom

Stortingets treningsrom og garderober kan bare benyttes av stortingsrepresentanter, ansatte i gruppesekretariatene og ansatte i administrasjonen samt innleid personell/tjenesteytere der dette er særskilt bestemt i retningslinjer fastsatt av Stortingets administrasjon.

Se også:

Regler for pressens adgang til Stortinget

Regler for fotografering og filming i Stortinget

Stortingets pressevakt

Sist oppdatert: 15.02.2024 06:27
: