Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Regler for pressens adgang til Stortinget

Gjeldende fra 21. april 2020.

Stortinget har lang tradisjon for å være et åpent hus hvor mediene har utstrakt adgang til å rapportere fra og om den politiske virksomheten. Det er grunnleggende for et demokrati at offentligheten kan følge den politiske virksomheten i nasjonalforsamlingen. Derfor skal mediene ha gode arbeidsmuligheter, og den nødvendige tilgang til det politiske og parlamentariske arbeidet som foregår på Stortinget.

Reglene for pressens adgang til Stortinget er utarbeidet i samarbeid med Stortingets presselosje. I tillegg til reglene under er forholdet mellom Stortinget og pressen regulert av pressens etiske retningslinjer og Vær varsom-plakaten. For pressens filming og fotografering i Stortingets bygninger gjelder særlige regler.

For spørsmål om reglementet, eller andre henvendelser om pressens adgang til Stortinget, kan Stortingets seksjon for presse og samfunnskontakt kontaktes.

1. Generelt
2. Medlemmer av Stortingets presselosje
3. Presse med pressekort fra Norsk Presseforbund, Pressefotografenes Klubb eller adgangskort fra NRK/TV2
4. Presse uten pressekort
5. Teknisk personell
6. Utenlandsk presse
7. Særlig om representanters og ansattes kontorer
8. Spesielle anledninger
9. Midlertidig begrensning av tilgang
10. Parkering

1. Generelt

Reglene her gjelder pressens adgang til Stortinget.

Det generelle adgangsreglement for Stortinget gjelder også pressen, med de unntak og presiseringer som fremgår av reglene her.

2. Medlemmer av Stortingets presselosje

Medlemmer av Stortingets presselosje kan etter anmodning til Stortingets direktør få utstedt adgangskort type B, jf. punkt 2 i det generelle adgangsreglementet. Dette gir adgang til Stortingets fellesarealer, via betjente innganger.

Med «fellesarealer» menes alle arealer der man med gyldig adgang til Stortingets lokaler kan ferdes uten særskilt tillatelse. Som fellesarealer anses vandrehallen, restaurant og kantine, stortingstorg, korridorer og andre arealer i tilknytning til adkomst og transport.

Korridorene kan benyttes ved nødvendig ferdsel, men skal ikke benyttes til å oppholde seg der uten et konkret ærend. Kontorer, møterom, komitérom og andre adskilte arealer som er forbeholdt særskilte grupper regnes ikke som fellesarealer.

Medlemmene har adgang til komitéhuset når det er komitémøter, høringer eller andre møter der, eller hvis de har et annet konkret ærend der.

I stortingssalen har medlemmene adgang til presselosjen.

Medlemmene har adgang til mediesenteret i stortingsbygningen og medieinstitusjonenes egne kontorer/studioer. Medlemmene har ikke adgang til trimrom, garderober/badstue eller postrom.

Medlemmene kan ved behov ta med medarbeidere fra egen medieinstitusjon, herunder journalister/fotografer med pressekort og frilansjournalister/praktikanter/studenter uten pressekort. Besøkskort, jf. det generelle adgangsreglementet punkt 4, utleveres mot fremvisning av pressekort eller adgangskort fra vedkommende medieinstitusjon, eventuelt gyldig legitimasjon, i resepsjonene. Vedkommende skal under besøket være i følge med medlemmet.

3. Presse med pressekort fra Norsk Presseforbund, Pressefotografenes Klubb eller adgangskort fra NRK/TV2

Presse med pressekort fra Norsk Presseforbund, Pressefotografenes Klubb eller adgangskort fra NRK/TV2 har samme adgang som nevnt under punkt 2 når det avholdes møter i stortingssalen eller komitéhøringer samt pressetreff eller pressekonferanser. Adgang utover det skjer etter avtale med Stortingets seksjon for presse og samfunnskontakt, eller besøksmottaker etter det generelle adgangsreglementet.

Besøkskort, jf. det generelle adgangsreglementet punkt 4, utleveres mot fremvisning av presse eller adgangskort i resepsjonene. Vedkommende skal under besøket være i følge med besøksmottaker eller noen fra Stortingets seksjon for presse og samfunnskontakt, med mindre noe annet avtales med Stortingets seksjon for presse og samfunnskontakt.

4. Presse uten pressekort

Presse uten pressekort kan søke om adgang, jf. det generelle adgangsreglementet punkt 4. Søknad fremsettes av den ansvarlige medieinstitusjonen med medarbeiders navn, ønsket dato for adgang og oppdragets formål. Søknaden sendes til Stortingets administrasjon, seksjon for presse og samfunnskontakt. Adgang utover det skjer etter avtale med besøksmottaker etter det generelle adgangsreglementet.

 Besøkskort, jf. det generelle adgangsreglementet punkt 4, utleveres mot fremvisning av gyldig legitimasjon i resepsjonene. Vedkommende skal under besøket være i følge med besøksmottaker eller noen fra Stortingets seksjon for presse og samfunnskontakt, med mindre noe annet avtales med Stortingets seksjon for presse og samfunnskontakt.

5. Teknisk personell

Teknisk personell fra TV-/radioselskapene har adgang til medieinstitusjonenes egne kontorer/studioer i Stortingets bygninger. De har også adgang til øvrige deler av Stortingets fellesarealer som nevnt i punkt 2 ved reportasjeoppdrag, teknisk vedlikehold eller lignende når de er i følge med medlemmer av Stortingets presselosje.

Besøkskort, jf. det generelle adgangsreglementet punkt 4, utleveres mot fremvisning av pressekort eller adgangskort fra vedkommende medieinstitusjon, eventuelt gyldig legitimasjon, i resepsjonene. Vedkommende skal under besøket være i følge med et medlem av presselosjen, besøksmottaker eller noen fra Stortingets seksjon for presse og samfunnskontakt, med mindre noe annet avtales med Stortingets seksjon for presse og samfunnskontakt.

6. Utenlandsk presse

Besøkskort utstedes til utenlandsk presse med besøksavtale. Slikt besøkskort gir også adgang til mediesenteret.

Besøkskort, jf. det generelle adgangsreglementet punkt 4, utleveres mot fremvisning av gyldig legitimasjon i resepsjonene. Vedkommende skal under besøket være i følge med noen fra Stortingets seksjon for presse og samfunnskontakt.

7. Særlig om representanters og ansattes kontorer

Pressens adgang til representanters kontorer skal avtales på forhånd. Forhåndsavtale er likevel ikke nødvendig dersom representanten samtykker til besøk på kontoret. Før slikt samtykke er gitt skal filming eller opptak ikke skje.

Pressen skal ikke henvende seg til ansatte på deres kontorer eller arbeidssted uten avtale på forhånd med vedkommende eller via pressevakten.

8. Spesielle anledninger

Ved spesielle anledninger, som for eksempel Stortingets åpning eller andre større arrangementer, gjelder egne regler for pressens adgang til Stortinget, herunder om akkreditering. Pressen vil få informasjon om slike regler i god tid på forhånd.

9. Midlertidig begrensning av tilgang

Stortingets presidentskap kan midlertidig beslutte å avstenge hele eller deler av Stortingets arealer for pressen når hensynet til arbeidet i Stortinget unntaksvis tilsier det, eller andre særlige forhold foreligger. Lederen av Stortingets presselosje eller dennes stedfortreder skal varsles på forhånd, med mindre tiden ikke tillater det.

10. Parkering

Medlemmer av Stortingets presselosje kan få adgang til Stortingets garasje ved reportasjeoppdrag. Det er begrenset antall parkeringsplasser til rådighet. Adgang til garasjen gis ved forespørsel til Stortingets sikkerhetsseksjon. NRK og TV2 har to reserverte parkeringsplasser hver i Stortingets garasje, til bruk for tjenestebil i forbindelse med oppdrag i Stortinget.

Sist oppdatert: 21.04.2020 08:14
: