Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 986)
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:986 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Hva er status på regjeringens arbeid med evalueringen av offentlighetsloven og når kan Stortinget forvente at regjeringen følger opp evalueringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:985 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Er statsråden villig til å gå bort fra kravet om PCR-test ved positivt resultat på hurtigtest, og hvor raskt kan man eventuelt få på plass et selvregistreringssystem slik at vi opprettholder oversikten over nye smittede?
 • Skriftlig spørsmål fra Sara Bell (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:984 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å få slutt på den uverdige praksisen hvor omsorgstjenestene overfor enkeltpersoner med store bistandsbehov legges ut på anbud til private omsorgsfirma?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:983 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Sametinget og reindrifta på Fosen har gitt uttrykk for at de ikke ser at de kan delta i en saksbehandlingsprosess, i etterkant av Høyesterettsdommen, de ikke finner legitim. Hvordan ser statsråden muligheten for å få til en forsvarlig løsning i saken, som står seg over tid når hun legger opp til en saksbehandling reindrifta på Fosen og Sametinget ikke har tillit til, fordi de mener den er uriktig og er med på å forlenge og forsterke folkerettsbruddet, og hva vil statsråden gjøre for å sikre en prosess hvor de involveres?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgensen (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:982 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Hva gjør klima- og miljøministeren for å bedre forholdene for bakkehekkende arter i jordbrukslandskapet, der enkelte arter nå er kritisk eller sterkt truet?
 • Skriftlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:981 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Vil regjeringen utrede en produsentansvarsordning for tekstiler?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:980 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Vil regjeringen komme til Stortinget med en stortingsmelding om en fagskolereform, og i så fall når tar regjeringen sikte på dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:979 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  I svar på skriftlig spørsmål 608 fremkommer det at engangsavgiften for 2022 økes med 1 340 mill. kr påløpt. Hvilke konsekvenser mener statsråden at denne økningen i engangsavgiften vil ha for nysalg av personbiler i 2022 og i særlig grad for ladbare biler der avgiftsøkningene er størst?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:978 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Mener statsråden dagens situasjon av tilgang på fysiske læremidler er holdbar, og hvordan vil statsråden sikre at skolene har god nok tilgang på både fysiske og digitale læremidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:977 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Hvorfor har ikke kulturministeren på et tidligere tidspunkt gitt FHI i oppdrag å utrede mulighetsrommet for å endre antallsbegrensningene på arrangementer og hvorfor har ikke «sommergruppen», som har nedlagt et stort arbeid med denne problemstillingen, blitt spurt om råd?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:976 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa på Lokalsamfunnsforeningens konferanse 17. januar at kommunene skal få bestemme mer i arealpolitikken, deriblant i strandsonen. For at ikke kommunene kun skal oppfatte dette som festtale, men oppleve reell forskjell må det gjennomføres tiltak. Kan statsråden redegjøre for hvilke lovendringer regjeringen vil foreslå for å sikre kommunene mer makt i arealpolitikken?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:975 (2021-2022)

  Innlevert: 21.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Vil statsråden ta bekymringen fra bl.a. Bymuseet i Bergen på alvor og sørge for at strømprisene ikke blir en fare for norsk kulturhistorie?
 • Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:974 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Nordlands viktigste flyplassprosjekt har ikke høyeste prioritet når Avinor velger å skyve dette ut i tid. Statsråden må nå ta grep å sørge for at selskapets ledelse for klare beskjeder. Vil Statsråden involvere seg i prosessen slik at en sikrer at riktige prioriteringer blir gjort, og om nødvendig sørge for at Avinor tilføres kapital for å gjennomføre prosjektet?
 • Skriftlig spørsmål fra Margret Hagerup (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:973 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Vil statsråden gå i dialog med OsloMet - storbyuniversitetet for å undersøke mulighetene for å utvide eller etablere tilbud på kort sikt for å løse tilgangen på tungbillærere, og hva vil statsråden gjøre for at det å ta en videreutdanning til å bli tungbillærer blir attraktivt og tilgjengelig for flere, slik at både den eksisterende kapasiteten kan fylles, og bygges på når tungbillærer blir en egen grunnutdanning?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:972 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 21.01.2022

  Til behandling

  Skattedirektoratet har nylig avgitt to prinsipputtalelser knyttet til beskatning av ansattes erverv av aksjer i eget arbeidsgiverselskap som enten er i strid med vedtak i Skatteklagenemnda i 2019 eller avgjørelse i Høyesterett i 2000. Støtter finansministerens Skattedirektoratets syn i disse sakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:971 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Er ministeren klar over hvilke konsekvenser det kan ha for barn å bli skilt fra foreldrene sine når foreldrene blir sendt ut av landet, og er det regjeringens syn at innvandringsregulerende hensyn er viktigere enn å ivareta norske barns behov for trygge oppvekstvilkår?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:970 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Ber om en redegjørelse for prosessen om å gi bompengefritak for biogasskjøretøy, hvor står saken nå og når forventer statsråden å komme tilbake til Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:969 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Er statsråden kjent med at det er gjort eller planlagt noen evaluering av nasjonalt helsepersonellregister og foreligger det planer om å gjøre forbedringer av dette registeret slik at det blir mer anvendelig for kommuner og helseforetak?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:968 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Kan Utenriksministeren redegjøre for Norges stemmegiving i saken, og hva vil hun gjøre for å sikre at granskningskommisjonen får en balansert tilnærming, slik at også palestinske aktører som Hamas granskes?
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:967 (2021-2022)

  Innlevert: 20.01.2022

  Sendt: 20.01.2022

  Til behandling

  Private klinikker som bruker helsepersonell med etterspurt kompetanse til å utføre prosedyrer og kosmetiske inngrep som ikke har medisinsk betydning, utgjør en mulig ressurs som kan styrke sykehusene og kommunehelsetjenesten i en helsekrise. Vil regjeringen vurdere å benytte helseberedskapsloven til å hente inn helsepersonell fra private tjenester for å sikre forsvarlig drift av de offentlige helsetjenestene?