Stortinget - Møte tirsdag den 18. juni 2019

Dato: 18.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representanten Siv Mossleth, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Jorodd Asphjell i tiden fra og med 19. juni til og med 21. juni for, som leder av det parlamentariske østersjøsamarbeidet, å delta i reise til Baku

  • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Himanshu Gulati i tiden fra og med 19. juni til og med 21. juni for å delta i Parliamentary Intelligence-Security Forum i Paris

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Akershus fylke, Liv Gustavsen, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Himanshu Gulatis permisjon, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik:

  3. For Akershus fylke: Ole-Jacob Johansen

  4. For Sør-Trøndelag: Kristian Torve

Presidenten:Representanten Mona Fagerås vil fremsette et representantforslag.

Mona Fagerås (SV) []: Jeg vil på vegne av stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk og meg selv fremme et representantforslag om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 14. juni 2019:

«Endringer blant statssekretærer

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. juni 2019 kl. 1100 under ledelse av Hans Majestet Kongen. Det ble truffet følgende vedtak:

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen gis med virkning fra 21. juni 2019 kl. 1200 avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Politisk rådgiver Hannah Sumeja Atic konstitueres som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet i perioden fra 14. juni 2019 kl. 1200 til 15. oktober 2019 kl. 1200.»

Dette refererte brevet foreslås vedlagt protokollen. – Det anses vedtatt.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.