Stortinget - Møte tirsdag den 18. juni 2019

Dato: 18.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 423 S (2018–2019), jf. Prop. 125 S (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 10 [18:52:46]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) (Innst. 423 S (2018–2019), jf. Prop. 125 S (2018–2019))

Talarar

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) [] (komiteens leder og ordfører for saken): Det er en samlet komité som samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet får fullmakt til å gjøre endringer i løyvingene til de regionale helseforetakene, kommunene og trygderefusjonene for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi fra 1. juli 2019. Endringene vil bli gjort på bakgrunn av forhandlinger med Den norske legeforening, Norsk Psykologforening, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Forhandlingene med de nevnte organisasjonene er ennå ikke sluttført, så regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med framlegg om eventuelle løyvingsendringer.

Selv om mindretallet har en egen merknad, er det en samlet komité som stiller seg bak dette.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10.