Stortinget - Møte mandag den 17. desember 2018

Dato: 17.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Då er me klare til å gå til votering.

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt elleve forslag. Det er

 • forslag nr. 1, frå Lene Vågslid på vegner av Arbeidarpartiet og Senterpartiet

 • forslag nr. 2, frå Lene Vågslid på vegner av Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 3, frå Lene Vågslid på vegner av Arbeidarpartiet

 • forslaga nr. 4 og 5, frå Emilie Enger Mehl på vegner av Senterpartiet

 • forslag nr. 6, frå Petter Eide på vegner av Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 7–9, frå Emilie Enger Mehl på vegner av Senterpartiet

 • forslaga nr. 10 og 11, frå Petter Eide på vegner av Sosialistisk Venstreparti

Presidenten gjer merksam på at forslaga nr. 10 og 11 vart leverte inn etter fristen sett i forretningsordenens § 40 fyrste ledd, og forslaga vil av den grunn ikkje verta voterte over.

Det vert votert over forslag nr. 6, frå Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en oversikt over antall væpnede aksjoner politiet har gjennomført i 2018, herunder hvor mange politibetjenter som har vært bevæpnet i de ulike aksjonene, og eventuelt om våpenet har blitt benyttet aktivt ved at håndvåpen har blitt trukket ut av hylster eller på annen måte aktivt benyttet ved maktanvendelse.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti vart med 92 mot 11 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 19.25.15)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 5, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen raskt legge til rette for utbygging av Vik og Hustad fengsler, samt prosjektering av Soningssenter Sunnmøre og Ilseng fengsel.»

Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 89 mot 14 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 19.25.32)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 4, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringa sikre Molde tinghus forsvarlege rettslokale.»

Sosialistisk Venstreparti og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 82 mot 20 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 19.25.50)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 3, frå Arbeidarpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende budsjettramme legge til rette for at det ikke benyttes dublering i kriminalomsorgen.»

Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet vart med 65 mot 37 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 19.26.09)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 2, frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg som skal gjennomføre en grundig analyse av politiets bemannings- og ressursbehov ut ifra oppgaveutviklingen i de senere år og analyser av politiets forventede framtidige oppgaver.»

Senterpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 52 mot 49 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 19.26.28)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 1, frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at mest mulig av de budsjettmidlene som Stortinget bevilger til politiet, blir tilført driftsrammene til politidistriktene, og at pengebruken i Politidirektoratet begrenses.»

Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet vart med 61 mot 41 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 19.26.48)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 9, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig fremme lovforslag som åpner for at det, når hensiktsmessig, kan gjennomføres forenklet personundersøkelse i saker hvor det er tatt ut tiltale mot barn mellom 15 og 18 år. Forenklet personundersøkelse kan gå ut på at kriminalomsorgen møter som vitne i retten i stedet for at det i forkant gjennomføres obligatorisk personundersøkelse av mindreårig (PUM), jf. straffeprosessloven § 161 a første ledd.»

Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 55 mot 47 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 19.27.06)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 7 og 8, frå Senterpartiet.

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om at det ikke gjennomføres nedleggelser av soningsplasser eller soningstilbud på Vestlandet før Stortinget er forelagt konsekvensene ved en eventuell videreføring av driften, herunder avdeling Osterøy ved Bergen fengsel. For å sikre en bred utredning av konsekvensene, inkluderes avdeling Osterøy ved Bergen fengsel i den pågående KVU-en for Kriminalomsorgens Region vest.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprettholde soningsplassene ved Hassel fengsel, Arendal fengsel avd. Håvet, Hedmark fengsel avd. Bruvoll, Søndre Vestfold fengsel avd. Sandefjord og Nordre Vestfold fengsel avd. Hof.»

Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Raudt har varsla subsidiær støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Senterpartiet vart med 54 mot 48 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 19.27.26)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
A.
Rammeområde 5
(Justis)
I

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

45

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

1

Driftsutgifter

25 000 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

112 195 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

464 378 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres

30 280 000

50

Norges forskningsråd

42 551 000

70

Overføringer til private

10 206 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

14 427 000

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 540 629 000

21

Spesielle driftsutgifter

71 935 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

6 735 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

227 694 000

21

Spesielle driftsutgifter

38 882 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

4 559 896 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1

89 648 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

55 442 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

69 000 000

70

Tilskudd

29 441 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

1

Driftsutgifter

246 704 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

18 016 648 000

21

Spesielle driftsutgifter

139 507 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

9 189 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

28 163 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning

128 533 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 184 480 000

70

Tilskudd

72 383 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

5 256 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

184 000 000

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

629 942 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

890 983 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

262 057 000

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

8 909 000

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

5 636 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

760 355 000

21

Spesielle driftsutgifter

7 407 000

70

Overføringer til private

6 698 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

26 398 000

453

Sivil klareringsmyndighet

1

Driftsutgifter

31 927 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

690 652 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 094 510 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

109 258 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 202 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

5 926 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

55 334 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

112 713 000

73

Tilskudd til Redningsselskapet

103 612 000

456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Driftsutgifter

128 755 000

21

Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett

366 017 000

22

Spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

97 095 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

35 176 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

47 451 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 183 838 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

4 340 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

17 179 000

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

252 675 000

21

Spesielle driftsutgifter

150 000 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

605 701 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

56 440 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

109 633 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

61 433 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

25 713 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

72 579 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

300 000 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

139 266 000

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

19 808 000

70

Tilskudd

14 142 000

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

104 851 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 620 000

Totale utgifter

39 033 433 000

Inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

5 483 000

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr

257 022 000

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

23 753 000

3

Diverse refusjoner

1 860 000

4

Vernesaker jordskiftedomstolene

5 916 000

3430

Kriminalomsorgen

2

Arbeidsdriftens inntekter

90 231 000

3

Andre inntekter

24 994 000

4

Tilskudd

2 390 000

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

3

Andre inntekter

1 058 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen

320 956 000

2

Refusjoner mv.

280 624 000

3

Salgsinntekter

76 614 000

4

Gebyr – vaktselskap

1 986 000

6

Gebyr – utlendingssaker

282 259 000

7

Gebyr – sivile gjøremål

1 105 679 000

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

21 258 000

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

16 643 000

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

18 507 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

2

Refusjoner

20 000 000

3445

Den høyere påtalemyndighet

2

Refusjoner

3 000 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

150 472 000

3

Diverse inntekter

26 750 000

6

Refusjoner

2 236 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

1

Refusjoner

26 627 000

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Abonnementsinntekter

347 305 000

2

Refusjoner driftsutgifter

39 228 000

3

Refusjoner spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

97 723 000

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

9 623 000

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

4 183 000

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

4 062 000

2

Fri rettshjelp, ODA-godkjente utgifter

5 118 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter

5 000

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner

701 000

Totale inntekter

3 274 266 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 61 post 1

  kap. 3061 post 3

  kap. 400 post 1

  kap. 3400 post 1

  kap. 410 post 1

  kap. 3410 postene 2 og 3

  kap. 410 post 22

  kap. 3410 post 4

  kap. 430 post 1

  kap. 3430 postene 3 og 4

  kap. 430 post 21

  kap. 3430 post 2

  kap. 432 post 1

  kap. 3432 post 3

  kap. 440 post 1

  kap. 3440 postene 2, 3, 4

  kap. 442 post 1

  kap. 3442 post 2 og 3

  kap. 444 post 1

  kap. 3444 post 2

  kap. 451 post 1

  kap. 3451 post 3 og 6

  kap. 454 post 1

  kap. 3454 post 1

  kap. 455 post 1

  kap. 3455 post 1

  kap. 456 post 1

  kap. 3456 post 2

  kap. 456 post 22

  kap. 3456 post 3

  kap. 456 post 45

  kap. 3456 post 4

  kap. 473 post 1

  kap. 3473 post 1

  kap. 474 post 1

  kap. 3474 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

III
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan bestille varer ut over den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

150 mill. kroner

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

60 mill. kroner

IV
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn som pådrar staten forpliktelser ut over budsjettåret for å gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner innenfor en samlet ramme på inntil 10 mill. kroner i 2018 og 2019 på kap. 430 Kriminalomsorgen, post 70 Tilskudd.

V
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i byggeprosjekt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre byggingen av politiets nasjonale beredskapssenter som omtalt i Prop. 1 S (2017–2018) under kap. 440 Politi- og lensmannsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, innenfor en kostnadsramme på 2 620 mill. kroner.

VI
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 under kap. 430 Kriminalomsorgen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for å anskaffe brukerutstyr til nytt fengsel i Agder. Samlede forpliktelser og utbetalinger kan ikke overskride kostnadsrammer omtalt i Prop. 129 S (2016–2017) på 125 mill. kroner for avdelingen i Froland og 75 mill. kroner for avdelingen i Mandal.

VII
Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser ut over gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

VIII
Nettobudsjetteringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan:

 • 1. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

 • 2. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

 • 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 1 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.

 • 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.

IX
Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettsferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, men slik at grensen er 500 000 kroner for HIV-ofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.

X
Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

XI
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2019 kan overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 21 Spesielle driftsutgifter med inntil 50 mill. kroner dersom det oppstår en situasjon med ekstraordinært mange skogbranner, og det i den forbindelse er nødvendig med innsats for slokking og beredskap ut over det som må påregnes i et normalår, uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

Presidenten: Bak tilrådinga står Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 52 mot 50 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 19.27.48)

Vidare var tilrådd:

B.

Rammeuavhengige vedtak

I

Stortinget ber regjeringen redegjøre for konsekvensene ABE-reformen har hatt og kommer til å få for politi, domstol og kriminalomsorg. Dette må gjøres i dialog med de ansattes organisasjoner.

II

Stortinget ber regjeringen om at det utarbeides en ny NOU for kriminalomsorgen før åpne soningsplasser eventuelt legges ned. Utvalget skal foreslå en konkret og helhetlig plan for videreutvikling av alle sider av kriminalomsorgen og vurdere det fremtidige behovet for ulike former for straffegjennomføring, herunder såkalte åpne og lukkede plasser, friomsorgen og alternative soningsformer som elektronisk kontroll. Kvinner som soner, skal vises særskilt oppmerksomhet i utvalgets arbeid. Utvalget skal også vurdere behovet for å styrke innholdet i soningen for at straffen skal virke, og tiltak som reduserer bruk av isolasjon. NOUen skal utarbeides i et tett samarbeid med de ansattes organisasjoner og aktuelle frivillige organisasjoner knyttet til kriminalomsorgen.

III

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for å utvide tilbudet om overgangsboliger i kriminalomsorgen.

IV

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for fengselsenheter som er tilpasset ungdom mellom 18 og 23 år.

V

Stortinget ber regjeringen i større grad legge til rette for at tilskudd til frivillige organisasjoner i kriminalomsorgen gis gjennom avtaler over flere år.

VI

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en følgeevaluering av pilotprosjektet med velferdsobligasjoner og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

VII

Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal plan for å etablere regionale øvings- og beredskapssentre for samtrening og kompetansebygging mellom nød- og beredskapsetatene.

VIII

Stortinget ber regjeringen øremerke midlene til Statens Barnehus innenfor Politidirektoratets rammer.

IX

Stortinget ber regjeringen på egnet måte redegjøre for hvilke konsekvenser kuttene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fra 2014–2018 har fått og vil få for DSBs arbeid og for beredskapsevnen.

X

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2019 legge fram en plan om hvordan den vil følge opp Konseptutredningen om tilfluktsromsituasjonen fra 2016 og sørge for å oppdatere tilfluktsrommene for sivilbefolkningen i tråd med det nye trusselbildet.

XI

Stortinget ber regjeringen utarbeide en ny melding til Stortinget for brann- og redningstjenesten innen utgangen av 2019.

XII

Stortinget ber regjeringen legge fram en sak der finansieringsmodell for nødnett utredes. En slik modell må ivareta og videreutvikle samhandlings- og koordineringsgevinstene som er oppnådd nødetatene i mellom gjennom denne store investeringen. En viktig del av en slik finansieringsmodell vil være en hensiktsmessig fordeling mellom brukerbetaling og bevilgning over statsbudsjettet.

XIII

Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av behovet for en styrking av rammevilkårene for frivillige organisasjoner i redningstjenesten.

XIV

Stortinget ber regjeringen gjenopprette kap. 472 Voldsoffererstatning i forslag til statsbudsjett for 2020.

XV

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer og foreta de nødvendige forskriftsendringer slik at tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, går fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen. Ved vurdering av tildeling av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker skal tidspunktet for den siste domfellelsen legges til grunn. Regelverksendringene skal gis tilbakevirkende kraft.

XVI

Stortinget ber regjeringen utarbeide en handlingsplan med konkrete mål for hvordan likestilling i departementet og de underliggende etatene skal realiseres innenfor en bestemt tidsramme.

XVII

Stortinget ber regjeringen om å iverksette klare tiltak for å bedre likestillings- og mangfoldsarbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk.

XVIII

Stortinget ber regjeringen gjennomgå alle saker hvor personer er satt under vergemål uten rettslig samtykke etter ikrafttredelsen av ny vergemålslov med forskrifter, for å sikre at disse er behandlet etter lovens klare intensjon om samtykke

Presidenten: Det vert votert over B I–V og VIII–XVIII.

Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart med 52 mot 50 røyster ikkje vedteken.

(Voteringsutskrift kl. 19.28.16)

Presidenten: Det vert votert over B VI.

Sosialistisk Venstreparti har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 95 mot 7 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 19.28.39)

Presidenten: Det vert votert over B VII.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt to forslag frå Emilie Enger Mehl på vegner av Senterpartiet.

Det vert votert over forslag nr. 2. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det etableres eller opprettholdes passutstedelse følgende steder, i tillegg til passkontorene regjeringen selv legger opp til å videreføre:

1. Båtsfjord lensmannskontor

2. Karasjok lensmannskontor

3. Kautokeino lensmannskontor

4. Lebesby lensmannskontor

5. Måsøy lensmannskontor

6. Nordkapp lensmannskontor

7. Lyngen lensmannskontor

8. Ørnes lensmannskontor

9. Grong lensmannskontor

10. Hitra lensmannskontor

11. Verdal/Levanger lensmannskontor

12. Midtre Gauldal lensmannskontor

13. Rissa lensmannskontor

14. Røros lensmannskontor

15. Aure lensmannskontor

16. Eide og Fræna lensmannskontor

17. Haram lensmannskontor

18. Rauma lensmannskontor

19. Tingvoll lensmannskontor

20. Vanylven lensmannskontor

21. Vestnes lensmannskontor

22. Askøy lensmannskontor

23. Austevoll lensmannskontor

24. Fjaler lensmannskontor

25. Fusa lensmannskontor

26. Gloppen lensmannskontor

27. Høyanger lensmannskontor

28. Kvam lensmannskontor

29. Kvinnherad lensmannskontor

30. Lærdal lensmannskontor

31. Stryn og Hornindal lensmannskontor

32. Vågsøy lensmannskontor

33. Årdal lensmannskontor

34. Bamble lensmannskontor

35. Hol lensmannskontor

36. Kragerø politistasjon

37. Modum lensmannskontor

38. Nedre Eiker lensmannskontor

39. Nore og Uvdal lensmannskontor

40. Røyken og Hurum lensmannskontor

41. Seljord lensmannskontor

42. Øvre Eiker lensmannskontor

43. Dokka lensmannskontor

44. Dombås lensmannskontor

45. Lom lensmannskontor

46. Vinstra lensmannskontor

47. Flisa lensmannskontor

48. Koppang lensmannskontor

49. Aurskog-Høland lensmannskontor

50. Eidsvoll-Hurdal lensmannskontor

51. Ullensaker lensmannskontor

52. Nittedal lensmannskontor

53. Lørenskog lensmannskontor

54. Nes (i Akershus) lensmannskontor

55. Indre Østfold politistasjon

56. Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor

57. Mandal politistasjon

58. Tvedestrand og Vegårshei lensmannskontor

59. Valle og Bykle lensmannskontor

60. Jæren lensmannskontor

61. Karmøy lensmannskontor

62. Lund lensmannskontor

63. Sauda lensmannskontor

64. Sirdal lensmannskontor

65. Søre Ryfylket lensmannskontor»

Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 89 mot 13 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 19.29.26)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 1, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at alle lensmannskontorer og politistasjoner som står igjen etter gjennomføringen av reformen, skal ha mulighet for passutstedelse.»

Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 89 mot 13 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 19.29.44)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

650 000

fra kr 472 704 000 til kr 472 054 000

410

Domstolene

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

9 951 000

fra kr 70 259 000 til kr 80 210 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres, nedsettes med

2 632 000

fra kr 6 578 000 til kr 3 946 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

4 000 000

fra kr 37 976 000 til kr 33 976 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 115 000

fra kr 4 690 525 000 til kr 4 689 410 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

7 000 000

fra kr 51 019 000 til kr 58 019 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres, nedsettes med

18 800 000

fra kr 76 800 000 til kr 58 000 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

fra kr 270 985 000 til kr 270 485 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

7 300 000

fra kr 17 415 424 000 til kr 17 408 124 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

40 000 000

fra kr 142 117 000 til kr 102 117 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 8 975 000 til kr 6 975 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål, nedsettes med

6 600 000

fra kr 27 507 000 til kr 20 907 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning, nedsettes med

31 300 000

fra kr 149 154 000 til kr 117 854 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 000 000

fra kr 879 434 000 til kr 886 434 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, nedsettes med

35 500 000

fra kr 791 234 000 til kr 755 734 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

9 200 000

fra kr 71 534 000 til kr 62 334 000

453

Sivil klareringsmyndighet

01

Driftsutgifter, nedsettes med

800 000

fra kr 32 238 000 til kr 31 438 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

32 308 000

fra kr 678 971 000 til kr 646 663 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

111 498 000

fra kr 2 271 502 000 til kr 2 160 004 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

750 000

fra kr 108 317 000 til kr 109 067 000

456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451 post 1, nedsettes med

22 100 000

fra kr 171 918 000 til kr 149 818 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

40 400 000

fra kr 44 352 000 til kr 84 752 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, nedsettes med

72 266 000

fra kr 1 168 387 000 til kr 1 096 121 000

469

Vergemålsordningen

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

5 230 000

fra kr 155 230 000 til kr 150 000 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med

30 000 000

fra kr 106 543 000 til kr 136 543 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, nedsettes med

55 550 000

fra kr 355 550 000 til kr 300 000 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter, forhøyes med

620 000

fra kr 119 620 000 til kr 120 240 000

Inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter, nedsettes med

950 000

fra kr 5 355 000 til kr 4 405 000

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr, nedsettes med

44 208 000

fra kr 365 510 000 til kr 321 302 000

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

3

Andre inntekter, nedsettes med

500 000

fra kr 1 033 000 til kr 533 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen, forhøyes med

42 700 000

fra kr 258 348 000 til kr 301 048 000

2

Refusjoner mv., nedsettes med

50 000 000

fra kr 272 715 000 til kr 222 715 000

6

Gebyr – utlendingssaker, forhøyes med

444 000

fra kr 264 892 000 til kr 265 336 000

7

Gebyr – sivile gjøremål, forhøyes med

73 400 000

fra kr 831 643 000 til kr 905 043 000

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond, forhøyes med

24 900 000

fra kr 21 258 000 til kr 46 158 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

2

Refusjoner, forhøyes med

5 500 000

fra kr 14 500 000 til kr 20 000 000

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon

2

Refusjoner driftsutgifter, nedsettes med

9 300 000

fra kr 32 954 000 til kr 23 654 000

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, forhøyes med

27 600 000

fra kr 9 352 000 til kr 36 952 000

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner, forhøyes med

620 000

fra kr 681 000 til kr 1 301 000

II

Stortinget ber regjeringen opprettholde dagens struktur for passutstedelse inntil Stortinget har behandlet sak om fremtidig struktur. Regjeringen bes fremme sak for Stortinget snarest.

Presidenten: Det vert votert over II.

Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart med 51 mot 50 røyster ikkje vedteken.

(Voteringsutskrift kl. 19.30.05)

Presidenten: Det vert votert over I.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, forhøyes med

19 800 000

fra kr 760 781 000 til kr 780 581 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

64 300 000

fra kr 7 234 000 til kr 71 534 000

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt sju forslag. Det er

 • forslag nr. 1, frå Freddy André Øvstegård på vegner av Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristeleg Folkeparti

 • forslaga nr. 2 og 3, frå Freddy André Øvstegård på vegner av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 4, frå Freddy André Øvstegård på vegner av Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristeleg Folkeparti

 • forslaga nr. 5–7, frå Freddy André Øvstegård på vegner av Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Det vert votert over forslaga nr. 5–7, frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 5 lyder:

«I den nye handlingsplanen for økt likestilling i norsk film skal følgende virkemidler være inkludert:

 • Offentlig filmstøtte skal fordeles likt mellom kvinner og menn innen de ulike støtteordningene over en treårsperiode. Dersom summen av utdelt støtte i løpet av en treårsperiode ikke er delt likt mellom kvinner og menn, må de mest sentrale filmstøtteordningene i Filmfondet vurderes delt i to.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke Filmfondet økonomisk.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke filmregionene økonomisk.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 64 mot 38 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 19.31.22)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 4, frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristeleg Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette et mål om 50/50 kvinner og menn i nøkkelposisjoner foran og bak kamera i norsk film, til erstatning for 40/60-målet.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristeleg Folkeparti vart med 60 mot 42 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 19.31.43)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 2 og 3, frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Norsk filminstitutt legger fram en mer forpliktende handlingsplan for økt likestilling i norsk film, samt stille krav til jevnlig rapportering på måloppnåelse. I denne nye handlingsplanen skal følgende virkemidler være inkludert:

 • Bransjerådet for films forslag til tiltak fra 2010 som ikke er gjennomført, skal gjennomføres.

 • Det gjøres et forsøk over tre år med økt etterhåndsstøtte til filmer med kvinner i nøkkelposisjoner, slik man har brukt etterhåndsstøtten til å sette fart på barnefilmproduksjonen.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om innføring av medfinansieringsordningen, jamfør direktivet om audiovisuelle medietjenester artikkel 13.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 53 mot 49 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 19.32.04)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:188 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Trond Giske, Arild Grande, Hadia Tajik, Anniken Huitfeldt og Ruth Grung om økt likestilling i norsk film- og tv-dramaproduksjon – vedtas ikke.

Presidenten: Det vert alternativ votering mellom tilrådinga og forslag nr. 1, frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristeleg Folkeparti. Forslaget lyder:

«I den nye handlingsplanen for økt likestilling i norsk film skal følgende virkemidler være inkludert:

 • Det må utarbeides bedre statistikk over kjønnsbalansen i norsk film. NFI må telle mer enn produsent, regissør, manusforfatter og hovedrolle, for eksempel hvilke filmsjangere kvinner får støtte til, størrelse på budsjett i den enkelte produksjon, størrelse på støttebeløp og kjønnsfordeling og utvikling av lønnsnivå i flere av de ulike yrkesgruppene som er involvert i filmproduksjon.»

 • NFI må kunne redegjøre for hvordan filmene som mottar støtte, bidrar til en mer mangfoldig filmportefølje.

 • NFI må benytte seg av alle tilgjengelige virkemidler for å øke antall søknader fra kvinner og minoritetsgrupper.»

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Høgre, Framstegspartiet og Venstre står bak tilrådinga.

Votering:

Ved alternativ votering mellom tilrådinga frå komiteen og forslaget frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristeleg Folkeparti vart forslaget vedteke med 54 mot 48 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 19.32.53)

Votering i sak nr. 5

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt tre forslag. Det er forslaga nr. 1–3, frå Åslaug Sem Jacobsen på vegner av Senterpartiet.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en evaluering av omorganiseringen av Arkivverket innen 1. juli 2019.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre statsarkivarenes rolle og funksjon som ledere av statsarkivene med ansvar for budsjett, personell og faglig kvalitet.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre det statlige ansvaret for arkivfeltet med statsarkivene som viktigste regionale aktører i samarbeid med andre offentlige og private arkiv.»

Det vert votert alternativt mellom desse forslaga og tilrådinga frå komiteen.

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:248 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om å evaluere omorganiseringen av Arkivverket og sikre regionale arkivtjenester – vedtas ikke.

Presidenten: Arbeidarpartiet, Høgre, Framstegspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristeleg Folkeparti, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til tilrådinga.

Votering:

Ved alternativ votering mellom tilrådinga frå komiteen og forslaga frå Senterpartiet vart tilrådinga frå komiteen vedteken med 90 mot 12 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 19.34.03)

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt fem forslag. Det er

 • forslaga nr. 1 og 2, frå Åslaug Sem Jacobsen på vegner av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 3–5, frå Freddy André Øvstegård på vegner av Sosialistisk Venstreparti

 • Det vert votert over forslaga nr. 3 og 4, frå Sosialistisk Venstreparti.

 • Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for trygghet og forutsigbarhet for barn i barnevernet ved å avvikle og erstatte anbudskonkurranse og enkeltkjøp av institusjonsplasser gjennom anbud med kompetanse- og kvalitetsbaserte kontrakter som utvidet egenregi eller andre langsiktige og stabile kontraktsformer, og at ideelle aktører får fortrinnsrett fremfor kommersielle aktører, frem til kommersielle aktører er ute av barnevernstjenestene.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer av lovverket for barnevern for å sikre at offentlige tilskudd i sin helhet kommer barnevernsbarna til gode, og at disse pengene ikke går til profitt for kommersielle barnevernsaktører.»

Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Sosialistisk Venstreparti vart med 92 mot 10 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 19.34.41)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 2, frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren og sikre private ideelle virksomheter langsiktige avtaler med det offentlige.»

Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 82 mot 20 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 19.34.59)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 5, frå Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen se på bruken av enkeltkjøp av institusjonsplass i barnevernet, og komme tilbake til Stortinget på egnet vis innen utgangen av 2019 med forslag til tiltak for å redusere denne praksisen.»

Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Sosialistisk Venstreparti vart vedteke med 54 mot 48 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 19.35.20)

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:

Dokument 8:12 S (2018–2019) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Audun Lysbakken om mennesker fremfor markeder i barnevernet – vedtas ikke.

Presidenten: Det vert votert alternativt mellom tilrådinga og forslag nr. 1, frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at aktører som mottar offentlige tilskudd til drift av barnevernstiltak, skal ha lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med dem som gjelder i offentlige tiltak.»

Bak tilrådinga står Arbeidarpartiet, Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti.

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Ved alternativ votering mellom tilrådinga og forslaget frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart tilrådinga vedteken med 80 mot 21 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 19.35.58)

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

840

Tiltak mot vald og overgrep

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving, vert sett ned med

1 400 000

frå kr 95 921 000 til kr 94 521 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving, vert sett opp med

700 000

frå kr 10 946 000 til kr 11 646 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analysar, overslagsløyving, vert sett ned med

860 000

frå kr 5 649 000 til kr 4 789 000

843

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving, vert sett ned med

2 700 000

frå kr 12 172 000 til kr 9 472 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot, overslagsløyving, vert sett ned med

60 000 000

frå kr 1 790 000 000 til kr 1 730 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, overslagsløyving, vert sett ned med

50 000 000

frå kr 14 930 000 000 til kr 14 880 000 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttast under post 22 og post 60, vert sett opp med

187 000 000

frå kr 3 816 878 000 til kr 4 003 878 000

22

Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 1, vert sett opp med

119 000 000

frå kr 2 561 973 000 til kr 2 680 973 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttast under post 1, vert sett ned med

56 000 000

frå kr 415 176 000 til kr 359 176 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

1

Driftsutgifter, vert sett ned med

34 000 000

frå kr 217 067 000 til kr 183 067 000

871

Likestilling og ikkje-diskriminering

79

Internasjonalt likestillings- og ikkje-diskrimineringsarbeid, kan overførast, vert sett ned med

3 642 000

frå kr 3 642 000 til kr 0

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, vert sett ned med

890 000 000

frå kr 19 190 000 000 til kr 18 300 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, vert sett opp med

5 000 000

frå kr 615 000 000 til kr 620 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving, vert sett opp med

5 000 000

frå kr 475 000 000 til kr 480 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving, vert sett ned med

4 000 000

frå kr 61 000 000 til kr 57 000 000

Inntekter

3855

Statleg forvalting av barnevernet

1

Diverse inntekter, vert sett ned med

5 000 000

frå kr 15 569 000 til kr 10 569 000

60

Kommunale eigendelar, vert sett opp med

33 000 000

frå kr 1 398 039 000 til kr 1 431 039 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

4

Refusjon av ODA-godkjende utgifter, vert sett ned med

8 928 000

frå kr 61 572 000 til kr 52 644 000

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

237 000

fra kr 172 641 000 til kr 172 404 000

315

Frivillighetsformål

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med

19 003 000

fra kr 285 000 000 til kr 304 003 000

321

Kunstnerøkonomi

75

Vederlagsordninger, kan overføres, forhøyes med

4 477 000

fra kr 191 320 000 til kr 195 797 000

322

Bygg og offentlige rom

1

Driftsutgifter, nedsettes med

800 000

fra kr 18 632 000 til kr 17 832 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 500 000

fra kr 93 333 000 til kr 91 833 000

70

Nasjonale institusjoner, forhøyes med

1 500 000

fra kr 1 462 365 000 til kr 1 463 865 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 477 000

fra kr 92 816 000 til kr 88 339 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, forhøyes med

1 000 000

fra kr 7 850 000 til kr 8 850 000

85(NY)

Gaveforsterkningsordning, bevilges med

50 000 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 000 000

fra kr 613 058 000 til kr 624 058 000

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med

800 000

fra kr 1 514 860 000 til kr 1 515 660 000

329

Arkivformål

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 18 440 000 til kr 14 440 000

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

737 000

fra kr 170 967 000 til kr 171 704 000

75

Internasjonale film- og medieavtaler, nedsettes med

500 000

fra kr 17 750 000 til kr 17 250 000

335

Mediestøtte

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting, nedsettes med

135 000 000

fra kr 135 000 000 til kr 0

340

Den norske kirke

70

Rammetilskudd til Den norske kirke, forhøyes med

35 000 000

fra kr 2 042 100 000 til kr 2 077 100 000

342

Kirkebygg og gravplasser

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 000 000

fra kr 67 474 000 til kr 78 474 000

Inntekter

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter, forhøyes med

11 000 000

fra kr 10 428 000 til kr 21 428 000

3329

Arkivformål

2

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

4 000 000

fra kr 19 027 000 til kr 15 027 000

3342

Kirkebygg og gravplasser

1

Ymse inntekter, forhøyes med

11 000 000

fra kr 19 601 000 til kr 30 601 000

II
Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» til bevilgningen på kap. 323 Musikk og scenekunst, post 78 Ymse faste tiltak.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sak nr. 9

Presidenten: Sak nr. 9 er andre gongs behandling av lovsak og gjeld lovvedtak 36.

Det ligg ikkje føre noko forslag til merknad. Stortingets lovvedtak er dermed godteke ved andre gongs behandling og vert å senda Kongen i samsvar med Grunnlova.