EU/EØS-nytt - 5. desember 2019

Trygdeforordningen, grensekryssende ansettelsesforhold og sosial dumping | Prinsipper for en fremtidig dataøkonomi i EU | Medisinmangel – styrket europeisk samarbeid | Ny dyrevelferdslovgivning på gang i EU? | Enighet i Rådet om nye forbrukerregler | EUs energiministre diskuterte sektorintegrering

Trygdeforordningen, grensekryssende ansettelsesforhold og sosial dumping

EUs generaladvokat kom nylig med en uttalelse i en sak som berører trygdeforordningens anvendelse på hvilken trygdeordning som gjelder for lastebilsjåfører som formelt er ansatt gjennom kontrakter med et postkasseselskap hjemmehørende i ett EU-land, men som skal stå fullstendig til rådighet for virksomheten i et annet.

Prinsipper for en fremtidig dataøkonomi i EU

Det finske formannskapet har lagt frem overordnede og veiledende prinsipper for en fremtidig europeisk dataøkonomi. Hvordan EU skal fremme sin dataøkonomi sto også på dagsorden under telekom-rådsmøtet 3. desember.

Medisinmangel – styrket europeisk samarbeid

Legemiddelpolitikken i EU og tilgangen til medisin er tema når EUs helseministre møtes 9. desember. Det finske formannskapet har lagt opp til en diskusjon om behovet for konkrete tiltak, ny EU-lovgivning og et styrket samarbeid.

Ny dyrevelferdslovgivning på gang i EU?

EUs landbruksministre skal vedta politiske konklusjoner om dyrevelferd på rådsmøtet i desember. Et foreløpig utkast til konklusjoner omhandler blant annet oppdrettsfisk, merking av matvarer, transport av dyr og bedre håndheving av regelverket.

Enighet i Rådet om nye forbrukerregler

Medlemslandene er enige om nye regler som skal styrke forbrukeres mulighet til å gå til gruppesøksmål. Rådet har også vedtatt sin posisjon om et direktivforslag som skal styrke togpassasjerers rettigheter, men forbrukerorganisasjonen BEUC er kritisk.

EUs energiministre diskuterte sektorintegrering

Sektorintegrering er viktig for å oppnå avkarbonisering av økonomien, særlig for sektorer som ikke lett kan elektrifiseres, mener EUs energiministre, og etterlyser nytt regelverk, støtte til forskning og finansiering av innovative teknologier. 

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Referat fra møtet i Europautvalget 28. november – Landbruks- og matministeren redegjorde om nytt økologiregelverk og dyrehelseregelverk. Utenriksministeren redegjorde om møtet i EØS-rådet, oppfølging av trygdesaken, to ny forbrukerdirektiver og EØS-midlene. Under eventuelt foreslo utenriksministrene endringer i hvordan det jobbes med EØS-saker opp mot Stortinget.

State of Health in the EU: Companion Report 2019 – rapport fra Europakommisjonen som gir et bilde av helsesystemene i 30 land – også Norge.

Consumer conditions scoreboard 2019 – fra Europakommisjonen. Inneholder også resultater for Norge, blant annet: «Norway has the second highest score on the knowledge and trust composite indicator […] Consumer trust in product safety in Norway is the second highest among all the 30 countries».

Europe’s state of the environment 2020 – fra EUs miljøbyrå: «Europe will not achieve its 2030 goals without urgent action during the next 10 years to address the alarming rate of biodiversity loss, increasing impacts of climate change and the overconsumption of natural resources».

More national climate policies expected, but how effective are the existing ones? – fra EUs miljøbyrå: «This briefing presents an overview of the information on national policies and measures for climate change mitigation, reported in 2019». Omfatter EU-landene, Sveits og Island.

Koldioxidtullar i EU: problematiska men motiverade – kort notat fra Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps): «Ett uppmärksammat förslag i den nya kommissionens ”gröna giv” är koldioxidtullar i EU. Till problemen hör att de är svåra att beräkna och kan ge upphov till motåtgärder. Det bör dock inte avhålla EU från att beskatta importvarors koldioxidavtryck».

EU industrial policy at the crossroads : Current state of affairs, challenges and way forward – analyse fra European Parliamentary Research Service (EPRS): «This paper seeks to serve as a key resource for policy-makers who need to understand the complex issues connected with the new industrial policy emerging in the EU».


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg