Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 28. november 2019 *

Dato: 28.11.2019
Møteleder: Michael Tetzschner

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad vil etter planen redegjøre for følgende: – Nytt økologiregelverk EU vedtok en ny forordning om økologisk produksjon i mai 2018 (forordning (EU) 2018/848). Forordningen trer i kraft i EU 1. januar 2021. Forordningen dekker i likhet med dagens regelverk hele matproduksjonskjeden, herunder innsatsvarer, plante- og husdyrproduksjon, akvakultur, foredling, kontroll og merking av økologiske produkter. Regelverket omfatter også krav til import av økologiske produkter fra tredjeland. – Nytt dyrehelseregelverk EU vedtok en ny forordning om dyrehelse i mars 2016 (forordning (EU) 2016/429). Dyrehelseforordningen og underliggende rettsakter trer i kraft i EU i april 2021. Norske myndigheter er i ferd med å vurdere det nye regelverket, og det tas sikte på at det norske regelverket trer i kraft samtidig som i EU.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 6. desember 2019. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 21. november d.å.. med foreløpig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 6. desember. Endelig liste vil bli ettersendt 25. november.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: – EØS-rådet 19. november Orientering fra møtene under EØS-rådet i Brussel 19. november. – Oppfølging av trygdesaken Orientering om status for regjeringens oppfølging. – Nye forbrukerdirektiver Europaparlamentet vedtok i mai to nye forbrukerdirektiver: direktiv (EU) 2019/770 om levering av digitale ytelser til forbruker og direktiv (EU) 2019/771 om salg av varer til forbruker. Målet med direktivene er å harmonisere forbrukervernet i EU/EØS og dermed gjøre det enklere for både forbrukere og næringsdrivende å handle over grensene. – EØS-midlene Orientering om EØS-midlene med særlig fokus på utviklingen i Polen og Ungarn.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.49.