EU/EØS-nytt - 16. desember 2020

Ny digital lovpakke for regulering av Big Tech | ESA-sak om finansforetak og etablering av datterselskap | Riksdagen og Folketinget kritiske til minstelønn | Omstilling av transportsektoren: grønn og smart mobilitet | Ett steg nærmere forbud mot mikroplast

Ny digital lovpakke for regulering av Big Tech

Europakommisjonen har lenge varslet tiltak for å regulere de største teknologiselskapene, og presenterte 15. desember rettsaktene Digital Services Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA). Kommisjonen retter et spesielt fokus på store «systemiske» plattformer med mer enn 45 millioner EU-brukere, som skal utsettes for grundigere granskning og sanksjoner. DSA omfatter et rammeverk for hvordan teknologiselskaper overvåker innhold på sine plattformer, og store plattformselskaper som ikke gjør nok for å hindre spredning av ulovlig innhold, kan bli straffet med bøter på inntil 6 prosent av global omsetning. DMA er rettet mot store selskaper som fungerer som «gatekeepers» i de digitale markedene, og som gjør det vanskelig for nye aktører å utfordre deres dominerende posisjon. Selskaper som bryter det nye markedsregelverket, risikerer bøter på opptil 10 prosent av sin globale omsetning

ESA-sak om finansforetak og etablering av datterselskap

EFTAs overvåkningsorgan ESA mener Norge må endre finansforetakslovens krav om at norske finansforetak må innhente tillatelse før de etablere datterselskap i andre EØS-land. Finansdepartementet sendte nylig et svar til ESA, og viser blant annet til at andre konsultasjonsmekanismer ikke gir en tilstrekkelig grad av etterprøving, og at kravet til tillatelse er viktig for å sikre finansiell stabilitet. Samtidig vises det til at et forslag om å erstatte forhåndsgodkjenning med en meldeplikt for tiden er på høring. Svaret gjelder en grunngitt uttalelse, som er siste skritt før ESA kan ta Norge inn for EFTA-domstolen.

Riksdagen og Folketinget kritiske til minstelønn

Sveriges riksdag og Folketinget mener forslaget om minstelønn er i strid med EUs nærhetsprinsipp og sender en begrunnet uttalelse til EU. Dette er en del av den såkalte «gult kort»-prosedyren, hvor nasjonale parlament vurderer forslag til ny EU-lovgivning ut fra om målet i lovgivningen bedre kan nås på regionalt eller nasjonalt nivå. Riksdagen stiller også spørsmål ved om Europakommisjonen har hjemmel i EU-traktaten til å lovgi om minstelønn.

Omstilling av transportsektoren: grønn og smart mobilitet

Den nye mobilitetsstrategien ses på som EUs viktigste transportpolitiske dokument de neste årene. I tillegg til langsiktige milepæler, presenter Europakommisjonen også en fireårig handlingsplan med i alt 82 initiativ. Viktige tema for Norge er blant annet tiltak i maritim sektor, alternativt drivstoff, konkurranseforhold i luftfarten, biltrafikk i storbyer, deling av data, trafikksikkerhet og sosiale forhold i transportsektoren.

Ett steg nærmere forbud mot mikroplast

Det er snart to år siden EUs kjemikaliebyrå ECHA la fram et utkast til regelverk om forbud mot produkter hvor mikroplast bevisst er tilsatt og som kommer til å havne i miljøet. To ekspertgrupper under ECHA har vurdert utkastet og nylig ble den siste vurderingen lagt fram. I Norge har det vært mest oppmerksomhet om konsekvensene for kunstgressbaner. I dette spørsmålet har de to ekspertgruppene ulike vurderinger. Det samme gjelder definisjonen av mikroplast. Europakommisjonen skal nå utarbeidet et forslag, som er ventet vedtatt i løpet av 2021.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget 10. desember 2020 – utarbeidet av Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon. Informasjonspakken er knyttet til sakene på dagsordenen, blant annet EUs revisjon av retningslinjene for regionalstøtte, Digital Services Act (DSA), forhandlinger om frihandelsavtale mellom Norge og Kina, brexit, Kommisjonens forbrukeragenda, felles europeisk utdanningsområde (EEA) og forskningsområde (ERA), EUs langtidsbudsjett og norsk deltakelse i EUs programmer.

Økonominytt fra EU-delegasjonen – spesialutgave om Kommisjonens høstpakke.

Energinytt fra EU-delegasjonen – kort omtale av saker i uke 50.

Recirculating aquaculture systems – rapport fra Europakommisjonen om landbaserte oppdrettsanlegg, RAS: «This study aims to give a better understanding of the sector in the EU, its size and potential for growth. The study includes a mapping of the sector, also putting the technology in perspective and comparing it with traditional farming methods».

Ten Priorities for the Climate Taxonomy : Civil Society Statement – felles uttalelse fra ca. 130 NGOer om utkastet til kriterier som skal utfylle EUs taksonomiforordning.

När folkhälsa ställs mot den inre marknaden : coronakrisen utmanar EU – Europapolitisk analys fra Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps): «Eftersom medlemsländernas nationella åtgärder huvudsakligen utgår från de egna behoven finns annars en alltför stor risk att de nationella åtgärderna skadar EU:s gemensamma intressen. Den oklara ansvarsfördelningen och frånvaron av ett formellt mandat på EU-nivån riskerar även att fördjupa de demokratiska utmaningarna när den exekutiva makten upplever sig behöva fatta snabba och effektiva beslut – i vissa fall utan ett tydligt mandat».

COVID-19: Excess Mortality in Selected European Countries – artikkel fra EFTA Statistical Office: «This article presents empirical evidence of “excess mortality” — this means the numbers of deaths exceeding the expected numbers of deaths in a given time period — in Germany, Italy, Norway, Sweden and Switzerland during the first wave of the COVID-19 pandemic».

Earnings statistics – fra Eurostat. En artikkel i serien Statistics explained. Den tar utgangspunkt i Structure of earnings survey (SES), og har tall for blant annet timelønn, lavtlønnede og inntektsfordeling. Inneholder også tall for Norge.

Ulykkesrisikoen til norske og utenlandske tunge godsbiler i Norge – rapport fra TØI. I rapporten sammenliknes risikoen for norske og utenlandske tunge godsbiler i to seksårsperioder: 2007-2012 og 2013-2018. Risikoen til norske og utenlandske tunge godsbiler er nær halvert i perioden 2007-2012 sammenlignet med 2013-2018. Ulykkesrisikoen til utenlandske tunge godsbiler er nesten dobbelt så høy som ulykkesrisikoen til tunge godsbiler fra Norge.


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth, Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Lars Hallvard Kvarsnes (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth