EU/EØS-nytt - 3. desember 2020

Mobilitetspakken: klargjøring om kjøre- og hviletid | Ny legemiddelstrategi: pasienter, industri og strategisk autonomi | Ny handlingsplan for immaterialrett (IP) | Geoblokkering: ingen utvidelse for AV-innhold | EUs kjemikaliepolitikk: lærdom av svensk påvirkningsarbeid

Mobilitetspakken: klargjøring om kjøre- og hviletid

EU-regler om kjøre- og hviletid for sjåfører i veitransportsektoren har vært gjeldende i EU siden 20. august. Regelverket er en del av de sosiale bestemmelsene i den såkalte mobilitetspakke 1. Vesteuropeiske land mener vedtaket er viktig for å stanse sosial dumping. Det har blitt stilt spørsmål om hvordan reglene skal forstås, og denne uken publiserte Europakommisjonen en veiledning. Formålet er å sikre at man har en felles forståelse og konsekvent gjennomføring av de nye reglene. Kommisjonen understreker at det er EU-domstolen som har kompetanse til endelig å tolke regelverket. Flere av punktene i veiledningen gjelder de delene av regelverket som østeuropeiske land har tatt inn for EU-domstolen for å få kjent ugyldig.

Ny legemiddelstrategi: pasienter, industri og strategisk autonomi

Mens helsepolitikk primært er et nasjonalt anliggende, er legemidler en del av det indre marked. I den nye legemiddelstrategien varsler Europakommisjonen at EUs grunnleggende regelverk på området skal revideres, og en lovpakke legges fram i 2022. Ut over dette er strategien lite konkret, men presenterer mål og prioriteringer, blant annet: å gi pasienter adgang til legemidler til en overkommelig pris, se på muligheter for samarbeid mellom nasjonale myndigheter om politikk for prissetting, betaling og offentlig innkjøp, og å sikre at EU-landene har tilgang til kritiske legemidler og nødvendige råvarer.

Ny handlingsplan for immaterialrett (IP)

Europakommisjonen ønsker å styrke rammeverket for immaterielle rettigheter og gjøre EU til en standardsetter på globalt nivå. IP-handlingsplanen er spesielt rettet mot små- og mellomstore bedrifter, hvor det i dag er en lav andel som søker beskyttelse av patenter og bedriftskunnskap. Kommisjonen foreslår blant annet å modernisere EUs designbeskyttelse, og vurderer å etablere en ordning for å beskytte geografiske indikatorer for ikke-landbruksprodukter på EU-nivå. Kommisjonen ønsker å innføre en ny finansiell støtteordning spesielt rettet mot koronarammede bedrifter, og å gjøre det enklere å dele immaterielle rettigheter i krisetider.

Geoblokkering: ingen utvidelse for AV-innhold

Europakommisjonen har foretatt sin første gjennomgang av regelverket mot geografisk blokkering ved e-handel, og mener det er for tidlig å utvide virkeområdet til å omfatte opphavsrettbeskyttet innhold, som filmer, e-bøker, online spill og musikk. En ny vurdering skal tas i 2022. Kommisjonen varsler dialog med bransjen om en mulig utvidelse av regelverket til å inkludere AV-innhold, som en del av tiltakene i handlingsplanen for media og audiovisuelle tjenester som legges frem i dag.

EUs kjemikaliepolitikk: lærdom av svensk påvirkningsarbeid

Europakommisjonen lanserte tidligere i høst en ny kjemikaliestrategi og for tiden er et veikart mot null forurensning på høring. Både Sverige og Norge har vært aktive for å påvirke utviklingen av EUs kjemikaliepolitikk. Nylig publiserte Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) rapporten «Sverige, EU-medlemskapet och kontrollen av farliga kemikalier». I rapporten slås det fast at Sverige har lyktes med påvirkningsarbeidet, og at det kan inspirere arbeidet på andre politikkområder. Strategisk tilnærming og gode allianser, tidlig og bred forankring, politisk vilje og at man er faglig forberedt til å utnytte «mulighetsvinduer», er blant suksesskriteriene.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Europaparlamentets plenumsmøte 23. – 26. november – innberetning fra Per S. Nestande, Stortingets Brusselkontor, om blant annet en rettsstatsmekanisme som del av enigheten om langtidsbudsjettet og gjenreisingspakken, forbrukerrettigheter, revidert industristrategi og krav om sanksjoner mot Tyrkia.

Hva er en bærekraftig investering? – spørsmål og svar om EUs nye system, publisert av Energi & klima: «Med detaljerte kriterier for hver bransje vil EU definere om investeringer er bærekraftige og klimavennlige. Hvordan skal dette fungere, og hva blir konsekvensene?».

Von der Leyen Commission : one year on – rapport fra Europakommisjonen om hva som er oppnådd det første året.

Partsgemensam rättslig analys av EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner – utarbeidet av svensk LO, PTK og Svenskt näringsliv.

Speech by President von der Leyen at COSAC – The Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union, 1. desember 2020.

Resolusjon fra det polske senat med oppfordring til den polske regjeringen om å trekke sitt veto av EUs flerårige budsjettramme – resolusjonen ble vedtatt med et knapt flertall. Senatet skriver at vetoet er skadelig for polske økonomiske, politiske og strategiske interesser og rammer polske borgere.

Europarådets konvensjon om innsyn i offentlige dokumenter – trådte i kraft 1. desember. Konvensjonen ble vedtatt i Tromsø i 2009. «This Convention is the first binding international legal instrument to recognise a general right of access to official documents held by public authorities», skriver Europarådet i en kommentar.  


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth