EU-krav for godsvogner ikke tilpasset vinterføre

EU-regler stiller krav om at godsvogner skal utstyres med bremser som gir mindre støy på såkalte «quieter routes» fra 2024. Sverige og Finland har fått utsettelse på grunn av at disse komposittbremseklossene fungerer dårlig på nordisk vinterføre, noe også Norge mest sannsynlig vil få. Den svenske regjeringen er imidlertid bekymret for at det vil bli en økning av godstog med denne typen bremser i Sverige, særlig siden Tyskland allerede har innført et påbud fra årsskiftet. EUs jernbanebyrå (ERA) la før sommeren fram en rapport om konsekvensen for de nordiske landene, og anbefalinger om tiltak er ventet senere i høst.

Saken gjelder gjennomføringsforordning 2019/774, som endrer forordning 1304/2014 («TSI-støy»). Den er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men inngår i regjeringens forslag om fjerde jernbanepakke som for tiden er til behandling i Stortinget.

Bakgrunnen for de nye reglene er at støy fra jernbanemateriell anses som en alvorlig helserisiko. Det innføres såkalte «quieter routes» hvor trafikkfrekvensen er høy om natten. Fra desember 2024 vil det være påbud om at alle godsvogner på disse strekningene skal ha bremseklosser av kompositt. Denne typen bremser har sterkt redusert effekt under vinterforhold. Sverige, Finland og Norge har derfor gått inn for at komposittbremseklosser ikke skal være obligatorisk.

Ifølge regjeringens EØS-notat vil det kun være strekningen Oslo-Lillestrøm som vil bli definert som «quieter route», «men siden dette er en svært sentral strekning som mange godstog benytter, innebærer det at en stor del av godstogene i Norge uansett vil måtte benytte komposittbremseklosser dersom forordningen vedtas», står det i notatet.

Artikkel 5e i forordning 2019/774 omhandler utfordringene med komposittbremseklosser under nordiske vinterforhold. Her står det at Europakommisjonen skal, sammen med EUs jernbanebyrå, utarbeide en rapport innen juli 2020 for å vurdere sikkerheten. Dersom rapporten viser at det er sikkerhetsbekymringer som ikke kan løses gjennom driftsmessige og/eller tekniske tiltak uten at det i alvorlig grad påvirker fraktvirksomheten på jernbanen, skal Kommisjonen foreslå endringer av regelverket. Et mulig tiltak vil være å tillate fortsatt bruk av et begrenset antall vogner med tradisjonelle støpejernsbremseklosser også etter 2024. Det vil likevel være et mål at unntaket ikke bør gjelde lengere enn til senest 2028.

Rapporten fra EUs jernbanebyrå ble lagt fram i mai 2020 (kap. 9.4 omhandler Norge). Jernbanebyrået trekker ingen endelig konklusjon, siden de venter på resultater fra risikoanalyser og tester. EU-kommissær Adina Vălean opplyste 2. oktober, i et svar på et skriftlig spørsmål i Europaparlamentet, at Kommisjonen kommer til å informere om konklusjonen om kort tid.

I slutten av september la den svenske Transportstyrelsen fram en rapport som ser på risiko, sammenfatter tester og identifiserer mulige tiltak. Det kommer fram at man i flere år har registrert hendelser om vinteren der det var betydelig og plutselig tap av bremseytelse på godstog med vogner med komposittbremseklosser: «There is a danger that the number of incidents will further increase when more wagons equipped with composite brake blocks are introduced in Sweden».

Forfatteren av rapporten, Mikael Aho, sier til Sveriges Radio 28. oktober at lavere fart og lettere last er tiltak som nå iverksettes i vinter. Den svenske infrastruktuminiseteren Tomas Eneroth sier at dette vil forverre konkurranseevnen til godstransport med jernbane: «och vi vill ju motsatt. Det är därför som frågan varit så prioriterad för mig och för regeringen. Både i direkta diskussioner med kommissionen, men också med de medlemsländer, inte minst Tyskland». Tyskland har vedtatt å ensidig innføre bremsekravet allerede fra nyttår. I mai 2020 åpnet Kommisjonen en traktatbruddprosedyre mot Tyskland knyttet til denne nasjonale lovgivningen.

Sverige og Finland har fått unntak, slik at ordningen med «quiter routes» ikke skal innføres før på slutten av 2032. Ifølge regjeringens EØS-notat antas det som uproblematisk at Norge skal få samme unntak. Det står i notatet at «Det er likevel ikke mulig å hindre sirkulasjon i nettverket av vognsett med komposittbremseklosser etter hvert som disse i større grad vil bli faset inn som følge av driftsbegrensninger i andre lands "quieter routes" fra desember 2024». Antall vogner med komposittbremseklosser antas å være laver i Norge enn i Sverige, siden Sverige har flere tog som kommer fra kontinentet.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 04.11.2020 11:29