EU/EØS-nytt - 5. februar 2020

Hvitbok om AI og ny datastrategi | Er innsamling av passasjerdata i strid med grunnleggende rettigheter? | Matmerking i EU: helse, klimaavtrykk og dyrevelferd | Fortsatt ingen EU-enighet om revisjon av trygdeforordningen | Anbefaler «klimatoll» på import av skitten strøm | Hvor godt forankres svensk EU-politikk?

Hvitbok om AI og ny datastrategi

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2020 ble lagt frem forrige uke, og inneholder hovedprioriteringer for det neste året og en tidsplan for kommende initiativ og lovforslag. På det digitale området skal Kommisjonen i løpet av første kvartal legge frem en ny overgripende digital strategi, som er ventet å inneholde et veikart for senere fremleggelser. Den første store pakken med initiativ er ventet presentert 19. februar, blant annet en hvitbok om kunstig intelligens og en strategi for deling av ikke-personlige data. Konkrete lovforslag vil først bli lagt frem i andre halvdel av 2020.

Er innsamling av passasjerdata i strid med grunnleggende rettigheter?

EU-domstolen skal vurdere lovligheten av EUs omstridte direktiv om utlevering av passasjerdata. En tysk domstol har bedt om en vurdering av om direktivet blant annet overholder EUs charter om grunnleggende rettigheter, etter at flere tyske organisasjoner har gått til søksmål mot Lufthansas masseinnsamling av passasjerdata. Samtidig ønsker EU å utvide PNR til også å gjelde andre transportformer. PNR-direktivet er ikke EØS- eller Schengen-relevant, men Norge ønsker å forhandle frem en tilknytning til direktivet. Parallelt som man venter på EU-sidens respons, arbeides det med å utvikle et nasjonalt PNR-system som på sikt kan knyttes til EU.

Matmerking i EU: helse, klimaavtrykk og dyrevelferd

Europakommisjonen skal i slutten av mars presentere rammene for den framtidige matmerkingen. Dette vil skje i den nye strategien «From Farm to Fork», som er en del av European Green Deal. Det er fremdeles ikke klart om matmerkingssystemet som Kommisjonen skal foreslå kun vil ha obligatorisk informasjon om ernæringsmessige forhold, eller om det også skal være plass til informasjon om klimaavtrykk eller dyrevelferd.

Fortsatt ingen EU-enighet om revisjon av trygdeforordningen

For snart ett år siden ble Rådet og Europaparlamentet enige om et forslag til endring av trygdeforordningen. Det ble imidlertid ikke flertall for den fremforhandlede teksten blant medlemslandene. Det er sjelden at en slik foreløpig enighet blir avvist. Det har blitt stilt spørsmål ved om man greier å komme fram til enighet. Nå har Tyskland sendt et brev til tyske medlemmer av Europaparlamentet hvor de foreslår et kompromiss knyttet til at utstasjonerte arbeidstakere må sende en forhåndsnotifisering til myndigheten i det landet de reiser til.

Anbefaler «klimatoll» på import av skitten strøm

EU-land importerer i økende grad elektrisitet fra naboland som ikke er en del av kvotesystemet for klimagassutslipp (EU ETS). Det er blant annet snakk om kullkraftverk i Tyrkia, Marokko, Bosnia-Hercegovina og Ukraina som leverer strøm til EU-landene Hellas, Spania, Kroatia og Ungarn. Dette kommer fram i en rapport fra tenketanken Sandbag. De mener dette undergraver EUs utslippskutt, og anbefaler at EU innfører en såkalt CO2-grensetilpasningsmekanisme på import fra disse landene.

Hvor godt forankres svensk EU-politikk?

Ifølge en ny rapport blir den svenske regjeringen stadig dårligere til å rådføre seg med organisasjoner, statlige myndigheter og andre interessenter om viktige EU-forslag. EU-forsker Maria Strömvik fra Lunds universitet har gjennomgått informasjon sendt fra regjeringen til Sveriges riksdag siden 2001, for å undersøke hvor ofte interessenter bes komme med synspunkter på nye EU-forslag. Nær to-tredjedeler av EU-forslagene blir ikke gjenstand for noen form for høringsprosess.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget 4. februar – utarbeidet av Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon. Informasjonspakken er knyttet til sakene på dagsordenen og andre aktuelle EU/EØS-saker: blant annet utviklingen av EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk, brexit, WTO og saker i EFTA- og EU-domstolen.

Forbruker-, likestillings- og familiepolitikk – halvårsrapport fra EU-delegasjonen.

Climate Laws in Europe : Good Practices in Net-Zero Management – rapport fra tenketanken Ecologic Institute. Den analyserer klimalover i ni EU-land.

Tax Policies in the European Union: 2020 Survey – rapport fra Europakommisjonen, med følgende kapitler: General principles for fair and efficient tax systems, Performance of national tax systems, Tax reforms in the EU and reform options og The EU’s taxation policy agenda.

Ten issues to watch in 2020 – In-Depth Analysis fra European Parliamentary Research Service (EPRS) om ti tema som vil påvirke europeisk politikk. Nye tema er «gamification» av EUs demokrati og Arktis.

State of the Nordic Region 2020 – fra Nordisk Ministerråd. Rapporten inneholder analyser av utviklingen i de nordiske regionene på områder som demografi, arbeidsliv, energi og økonomi.

EFTA-domstolen med første uttalelse i norsk straffesak – artikkel i Rett24 om gårsdagens uttalelse om markedsmisbruksdirektivet. Det er det første eksempel på at EFTA-domstolen rådføres i en verserende norsk straffesak.

Brexit – forhandlinger mellom EU og Storbritannia


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth