Vedtak uke 7

I uke 7 har Stortinget vedtatt endringer i plan- og bygningsloven om å håndtere overvann, en ny lov om tilskudd til offentlige tjenestepensjonsordninger for ideelle organisasjoner samt en ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen.

Illustrasjonsfoto. iStock.
Illustrasjonsfoto. iStock.

Håndtering av overvann i arealplanleggingen*

Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann i arealplanleggingen.

Endringene følger opp Overvannsutvalgets forslag til lovendringer i NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder. Endringene gir kommunene bedre rammebetingelser for håndtering av overvann i arealplanleggingen. Målene for overvannshåndtering er å forebygge skade på byggverk, helse og miljø, og å utnytte overvann som ressurs. 

Tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning*

Stortinget har enstemmig vedtatt ny lov om tilskudd til private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer eller har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester.

Formålet med loven er å styrke rammevilkårene for ideelle tjenesteleverandrører, ved å innføre en tilskuddsordning for ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Tilskuddsordningen vil være søknadsbasert og skal dekke ideelle organisasjoners påløpte pensjonskostnader til og med 1. januar 2019. 

Mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen*

Stortinget har vedtatt en ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven). Lovforslaget fra regjeringen var begrunnet i at Kontinentalsokkelloven ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å sikre bredere samfunnshensyn dersom mineralaktiviteten på kontinentalsokkelen øker vesentlig i omfang og/eller endrer karakter.

Den nye loven skal legge til rette for undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel i samsvar med samfunnsmessige målsettinger, slik at hensynet til verdiskaping, sikkerhet ved slik virksomhet, miljø, øvrig næringsvirksomhet og andre interesser ivaretas. Statens eiendomsrett til mineralforekomster på kontinentalsokkelen og eksklusive rett til ressursforvaltning fastslås.

Andre vedtak

Det ble fremmet en rekke representantforslag i uke 7, men ingen av dem fikk flertall. Blant annet ble det framsatt forslag om et bedre kommunetilbud til volds og overgrepsutsatte unge, et annet om  foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap samt et forslag om en nasjonal satsing for flere lærere i skolen

 Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 15.02.2019 11:39