Lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning

Prop. 3 L (2018-2019), Innst. 157 L (2018-2019), Lovvedtak 41 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 05.02.2019 Innst. 157 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt ny lov om tilskudd til private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer eller har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester. Formålet med loven er å styrke rammevilkårene for ideelle tjenesteleverandrører, ved å innføre en tilskuddsordning for ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Tilskuddsordningen vil være søknadsbasert og skal dekke ideelle organisasjoners påløpte pensjonskostnader til og med 1. januar 2019.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 19.02.2019