Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 31.01.2019 Innst. 150 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)- Prop 106 L (2017-2018)/ Innst. 150 L (2018-2019). Stortingets flertall har gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 19.02.2019