Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Møte i det nye grunnlovsutvalget. Utvalgets medlemmer samlet rundt et konferansebord.

Utvalget hadde sitt første møte 29. november 2022. Foto: Stortinget.

Grunnlovsutvalg

Stortingets presidentskap har nedsatt et utvalg til å se på alle forhold rundt fremsettelse og behandling av grunnlovsforslag. 29. november 2022 hadde utvalget sitt første møte.

– Vi har fått i oppdrag fra presidentskapet å gå igjennom måten Stortinget behandler grunnlovsforslag på. Vi skal blant se på hvordan fremsatte grunnlovsforslag kan bli bedre kjent blant folk, og også diskutere den juridiske kvalitetssikringen av grunnlovsforslag, sier Dag Terje Andersen.

Andersen, som er tidligere stortingsrepresentant og stortingspresident, leder utvalget.

Forslag til endringer av Grunnloven må legges frem i ett av de tre første årene i en stortingsperiode. Forslagene blir deretter behandlet i første, andre eller tredje storting i neste periode. Tanken er at folk skal kunne ta grunnlovsforslag med i vurderingen når de stemmer ved valg.

Les mer om Grunnloven

Mer oppmerksomhet og mer debatt om grunnlovsforslag

– Vi har nå hatt vårt første møte i utvalget. Det er enighet om at det kunne vært mer oppmerksomhet og mer debatt om grunnlovsforslag, og vi kommer blant annet til å diskutere om de bør være en førstegangsdebatt i den perioden som grunnlovsforslag blir fremsatt. I dag skjer debatten i all hovedsak i den perioden de skal behandles, altså perioden etter. Det har vært noen eksempler på debatter og seminarer i Stortinget før det mellomliggende valget, men dette er ikke regulert i Grunnloven eller Stortingets forretningsorden i dag. Det er noe av det vi skal diskutere i utvalget, sier Andersen.

Utvalgsmedlemmer

Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Dag Terje Andersen (A, leder)
  • Monica Mæland (H)
  • Per Olaf Lundteigen (Sp)
  • Hayley Anita Henriksen (FrP)
  • Professor Ragna Aarli
  • Professor Jostein Askim
  • Professor Birgit Røe Mathisen

Utvalget skal avgi rapport innen 1. september 2023.

Utvalgets mandat

«Stortinget vedtok etter forslag i Innst. 143 S (2021–2022) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen å be presidentskapet om å nedsette et utvalg for å se på alle forhold rundt fremsettelse og behandling av grunnlovsforslag. Forslaget ble fremmet på bakgrunn av tilråding fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon, jf. Dokument 21 (2020–2021) kapittel 3 punkt 3.7. 

Utvalget bes på denne bakgrunn om å se på alle forhold knyttet til fremsettelse og behandling av forslag til endringer av Grunnloven. Det overordnete formålet er å sikre kunngjøring og offentlig debatt om slike forslag, samt nødvendig utredning og grundig saksforberedelse før forslagene blir tatt opp til endelig votering i Stortinget.

Prinsippet nedfelt i Grunnloven §121 om at forslag til endringer i Grunnloven først skal behandles etter mellomliggende valg, forutsettes videreført. Det samme gjelder forslagsretten nedfelt i Grunnloven § 76.

Utvalget skal så langt det er praktisk mulig belyse de økonomiske og administrative konsekvensene av sine forslag.»

Utvalgsleder Dag Terje Andersen

Utvalgsleder Dag Terje Andersen. Foto: Stortinget.

Sist oppdatert: 29.11.2022 16:00
: