Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, om endring i Grunnloven § 80 (retting av en språklig feil)

Til Stortinget

Bakgrunn

Ved to tidligere anledninger har vi fremmet forslag til retting av språklige feil i Grunnloven, jf. Dokument nr. 12:8 (2003–2004) og Dokument nr. 12:15 (2007–2008). Formålet var å bringe teksten konsekvent i samsvar med den normen som ble fastlagt ved den språklige revisjonen av Grunnloven i 1903. Forslagene ble enstemmig vedtatt av Stortinget 2. februar 2006 og 27. mai 2010.

Det viser seg at det fortsatt er en språklig feil i grunnlovsteksten. I § 80 andre ledd forekommer et verb i entall der subjektet er i flertall. Feilen kom inn ved en grunnlovsendring vedtatt i 1990, som var basert på Dokument nr. 12 (1987–1988) forslag nr. 12.

Nå foreslår vi feilen rettet, ved at «kan» blir endret til «kunne».

Det er satt i gang et arbeid med mål å modernisere språket i Grunnloven, jf. Innst. 276 S (2011–2012) og Dokument 19 (2011–2012). Dersom denne prosessen blir ført fram til endelig vedtak, blir forslaget nedenfor irrelevant og bør ikke bifalles. Man kan likevel ikke se helt bort fra at prosessen ikke blir sluttført, og derfor fremmer vi forslaget.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Grunnloven § 80 andre ledd skal lyde:

I Overensstemmelse med Regler i den af Storthinget vedtagne Orden, kunne Forhandlingerne gjenoptages, men de ophøre senest sidste Søgnedag i September Maaned.

Vedlegg

Aanund Hylland

Finn-Erik Vinje

Vedtatt til fremsettelse

28. september 2012

Anders Anundsen

Referert i Stortingets møte 28. september 2012.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.»

Dag Terje Andersen

president

27. september 2012