10. Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre:

Forslag 1

Norges Banks forvaltning av Statens Petroleumsfond

Stortinget ber Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjettet for 2001 vurdere spørsmålet om Norges Banks forvaltning av Statens petroleumsfond bør skje ved egen aktiv aksjeforvaltning, eller om forvaltningen fortsatt bør baseres på å sette oppdrag ut på anbud.

Forslag 2

Endring av reglementet for Folketrygdfondet

Stortinget samtykker i at § 5 i reglement for Folketrygdfondet endres til følgende (endring i kursiv skrift):

Styret har ansvaret for at fondets midler anbringes med sikte på best mulig avkastning under hensyntaken til betryggende sikkerhet og den nødvendige likviditet. Styret skal påse at det er etablert et betryggende risiko­styringssystem for fondets forvaltning.

Fondets midler kan plasseres i norske ihendehaverobligasjoner og sertifikater, som kontolån til statskassen og som innskudd i forretnings- og sparebanker. Innenfor en ramme på 20 pst. Av forvaltningskapitalen kan fondets midler plasseres i aksjer notert på norsk børs eller på børs i Danmark, Finland eller Sverige og, etter godkjenning fra Finansdepartementet, aksjer i norske selskaper ellers hvor aksjene er gjenstand for regelmessig og organisert omsetning, børsnoterte grunnfondsbevis i norske sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper, og børsnoterte konvertible obligasjoner og børsnoterte obligasjoner med kjøpsrett til aksjer i norske selskaper. Plassering i aksjer notert på børs i Danmark, Finland eller Sverige må samlet ikke overstige 20 pst. av Folketrygdfondets ramme for aksjeplasseringer. Fondet kan delta i emisjoner i ikke-børsnoterte aksjer i norske selskaper umiddelbart før børsintroduksjon, dersom det er klargjort på emisjonstidspunktet at de aktuelle aksjene vil bli børsnotert kort tid etter emisjonen.

Annet ledd er ikke til hinder for at Folketrygdfondet kan beholde aksjer i norsk selskap som i forbindelse med oppkjøp, fusjon e.l. endrer status til å bli utenlandsk selskap.

Fondet kan videre, innenfor den samlede rammen på 20 pst. av fondskapitalen, gå inn med egenkapitalinnskudd i form av ikke-børsnoterte papirer, i tilfelle hvor fondet står i fare for å lide betydelige tap på plasseringer i obligasjoner. Dette må i så fall være ledd i en koordinert aksjon, hvor en dominerende gruppe av kreditorene deltar, og hvor siktemålet for fondet alene er å trygge fondets egne interesser.

Folketrygdfondet kan eie andeler for inntil 15 pst. av total aksjekapital eller grunnfondsbeviskapital i ett enkelt selskap i Norge. Folketrygdfondet kan eie andeler for inntil 15 pst. av total aksjekapital i ett enkelt selskap i Danmark, Finland og Sverige. Styret kan ta opp kortsiktige lån dersom dette finnes hensiktsmessig.

Folketrygdfondet kan, etter nærmere retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet, inngå salgs- og gjenkjøpsavtaler knyttet egenkapitalinstrumenter og rentebærende instrumenter der erververen av instrumentene etter avtalen har plikt til å tilbakeføre disse til selger.

Forslag 3

Innstramninger i AFP-ordningen

Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til innstramninger i AFP-ordningen.

Forslag 4

Konkurransetiltak

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å:

  • – endre klageordningen etter konkurranseloven ved at det opprettes en uavhengig klageinstans, og

  • – gi Konkurransetilsynet anledning til å gripe inn overfor offentlig konkurransehemmende virksomhet.

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 5

For Stortingets behandling av statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2001 fastsettes følgende rammer for bevilgninger i samsvar med inndelingen i rammeområder vedtatt av Stortinget 19. oktober 2000 og supplert 14. november 2000.

Rammenr.

Rammesum

1

Statsforvaltning

9 823 402 000

2

Familie og forbruker

32 504 228 635

3

Kultur

1 094 780 000

4

Utenriks

7 930 621 000

5

Justis

9 572 525 000

6

Innvandring, regional utvikling, bolig og arbeid

6 262 422 000

7

Dagpenger m.v.

11 753 000 000

8

Forsvar

28 250 681 000

9

Næring

2 400 216 000

10

Fiskeri

330 300 000

11

Landbruk

9 217 701 000

12

Olje og energi

-87 325 000 000

13

Miljø

2 041 953 000

14

Stortinget m.v.

809 290 000

15

Sosial og helse

34 636 281 000

16

Folketrygden, sosial og helse

158 428 500 000

17

Utdanning og forskning

27 042 503 000

18

Samferdsel

17 693 374 000

19

Rammetilskudd til kommunesektoren

49 158 652 000

20

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 953 132 000

21

Eksportgarantier m.v.

-261 200 000

22

Finansadministrasjon

1 158 999 000

23

Skatter og avgifter

-476 069 000 000

24

Utbytte m.v.

-8 666 538 000

Sum før lånetransaksjoner og overføring til/fra Statens Petroleumsfond

-158 259 177 165

Forslag 6

Norges Bank

Stortinget ber Regjeringen gjøre de nødvendige forskriftsmessige endringer slik at Norges Bank skal styre pengepolitikken etter et inflasjonsmål, samt fremme de lovendringsforslag i sentralbankloven som er nødvendig for å sikre Norges Bank operativ uavhengighet i forhold til Finansdepartementet.

Forslag 7

Innvilgningsrammer og rammer for netto utlånsvekst

Statsbankenes innvilgningsrammer og rammer for netto utlånsvekst for 2001 fastsettes i tråd med Fremskrittspartiets merknader i Budsjett-innst. S. I (2000-2001).

Forslag 8

Andre forslag

a.

Stortinget ber Regjeringen fremme sak om å om­-danne Statkraft SF til aksjeselskap, med påfølgende delprivatisering og børsnotering av selskapet.

b.

Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om omdannelse av Posten BA, produksjonsavdelingene i Statens Veivesen, Jernbaneverket og NSB BA til aksjeselskap.

c.

Stortinget ber Regjeringen legge frem et reguleringsregnskap for eksisterende lovreguleringer, slik at kostnaden ved reguleringen kan måles opp mot formålet samt en vurdering av å innføre offentlig betaling til bedrifter for arbeid med skjemaer som kun har statistisk verdi for det offentlige.

d.

Stortinget ber Regjeringen fremme de nødvendige forslag for å gjøre kompensasjonsordningen for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner generell.

e.

Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om konkurranse på jernbanenettet og anbud ved kjøp av persontransporttjenester.

f.

Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag om liberalisering av råfiskloven og deltagerloven.

g.

Stortinget ber Regjeringen omorganisere standardiseringsvirksomheten med sikte på å etablere en fullt integrert standardiseringsorganisasjon, og slik at det overordnede ansvaret for alt standardiseringsarbeid legges til Nærings- og handelsdepartementet.

h.

Stortinget ber Regjeringen skjerpe regler og praksis for dagpengeutbetaling slik at det stilles strengere krav for å ta tilvist arbeid.

i.

Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om gradvis avvikling av Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond.

j.

Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om at statlige eierandeler i Norsk Hydro ASA, AS Olivin, Kongsberggruppen ASA og Raufoss ASA selges eller overføres til Folketrygdfondet.

k.

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å oppheve omsetningsloven.

l.

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom og dermed gjeldende bestemmelser vedrørende bo- og driveplikten.

m.

Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag om omorganisering av Aetat i sin nåværende form, slik at etaten frigjøres for oppgaver knyttet til ordinær arbeidsformidling, for fullt arbeidsføre personer og forslag om adgang for private bedrifter til å drive ordinær arbeidsformidling.

n.

Stortinget ber Regjeringen utrede et nytt system for hel- eller delfinansiering av pensjoner basert på avkastning fra Folketrygdfondet og Petroleumsfondet og, ved delfinansiering, forslag om innføring av øremerkede pensjons- og helsepremier som betales av arbeidsgivere og arbeidstagere.

o.

Stortinget ber Regjeringen gi statslosene full kompensasjon for bortfallet av sjømannsfradraget for statsloser.

Forslag 9

Utenlandsbudsjett

a.

I Stortingets vedtak av 19. oktober 2000 om statsbudsjettets fordeling til komiteene gjøres følgende endring/tillegg under finanskomiteen: Rammeområde 25 (Utenlandsbudsjett).

b.

Bevilgningsreglementet § 5 Utgiftene

Nytt punkt 5 skal lyde:

Avdelingen for kjøp av varer og tjenester fra utlandet.

c.

Rammeområde 25 Utenlandsbudsjett

Under rammeområde 25 Utenlandsbudsjett bevilges for 2001 i henhold til oppstillingen nedenfor:

Inntekter

(Overført fra Petroleumsfondet)

10 450 000 000

Utgifter

Ekstraordinært kjøp av utstyr til sykehus

1 000 000 000

Kjøp av rednings- og politihelikoptre

1 000 000 000

Forskningsutstyr

700 000 000

Politibiler o.a. utstyr

300 000 000

IKT-utstyr til utdanningssektoren

1 000 000 000

Forsvarsutstyr

Støtte til hjemsendelse av flyktninger

Omsorgsboliger og sykehjem

Veibygging

Lufthavnsutstyr

Turistreklame i utlandet

Studieplasser i utlandet

Behandlingsreiser

FNs høykommisær for flyktninger

Markedsføring sel- og hvalfangst

2 000 000 000

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

300 000 000

200 000 000

500 000 000

300 000 000

100 000 000

50 000 000

Forslag fra Høyre:

Forslag 10

For Stortingets behandling av statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2001 fastsettes følgende rammer for bevilgninger i samsvar med inndelingen i rammeområder vedtatt av Stortinget 19. oktober 2000 og supplert 14. november 2000.

Rammenr.

Rammesum

1

Statsforvaltning

9 857 069 000

2

Familie og forbruker

31 969 952 000

3

Kultur

1 547 291 000

4

Utenriks

12 321 724 000

5

Justis

9 361 721 000

6

Innvandring, regional utvikling, bolig og arbeid

7 687 542 000

7

Dagpenger m.v.

12 753 000 000

8

Forsvar

27 698 681 000

9

Næring

2 658 116 000

10

Fiskeri

466 300 000

11

Landbruk

11 926 582 000

12

Olje og energi

-87 081 000 000

13

Miljø

2 224 302 000

14

Stortinget m.v.

809 290 000

15

Sosial og helse

33 467 921 000

16

Folketrygden, sosial og helse

154 101 900 000

17

Utdanning og forskning

28 092 747 000

18

Samferdsel

16 510 774 000

19

Rammetilskudd til kommunesektoren

51 297 000 000

20

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 676 632 000

21

Eksportgarantier m.v.

-261 200 000

22

Finansadministrasjon

1 097 194 000

23

Skatter og avgifter

-500 312 000 000

24

Utbytte m.v.

-8 893 538 000

Sum før lånetransaksjoner og overføring til/fra Statens Petroleumsfond

-177 022 000 000

Forslag 11

Reform av Folketrygden

Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag om en reform av Folketrygden, slik at deler av trygde- og arbeidsgiveravgiften gjøres om til innskudd i private pensjonsfond. Pensjonsytelsene fra disse fondene skal komme i stedet for tilleggspensjonene fra Folketrygden.

Forslag 12

Innvilgningsrammer og rammer for netto utlånsvekst

Statsbankenes innvilgningsrammer og rammer for netto utlånsvekst for 2001 fastsettes i tråd med Høyres merknader i Budsjett-innst. S. I (2000-2001).

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og representanten Steinar Bastesen:

Forslag 13

Innvilgningsrammer og rammer for netto utlånsvekst

Statsbankenes innvilgningsramme og rammer for netto utlånsvekst settes i tråd med disse medlemmers merknad i Budsjett-innst. S. I (2000-2001).

Forslag 14

Studielånsrenta

Stortinget ber Regjeringen om å sørge for at renta i Statens Lånekasse settes til 6,5 pst. fra årsskiftet.

Forslag 15

Styrt studielånsrente

Stortinget ber Regjeringen om å gjeninnføre styrt rente i Statens lånekasse for utdanning.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 16

For Stortingets behandling av statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2001 fastsettes følgende rammer for bevilgninger i samsvar med inndelingen i rammeområder vedtatt av Stortinget 19. oktober 2000 og supplert 14. november 2000.

Rammenr.

Rammesum

1

Statsforvaltning

10 230 270 000

2

Familie og forbruker

30 604 810 000

3

Kultur

2 206 250 000

4

Utenriks

15 472 975 000

5

Justis

9 335 221 000

6

Innvandring, regional utvikling, bolig og arbeid

10 191 791 000

7

Dagpenger m.v.

12 753 000 000

8

Forsvar

24 087 681 000

9

Næring

3 146 916 000

10

Fiskeri

541 300 000

11

Landbruk

13 823 701 000

12

Olje og energi

-87 019 500 000

13

Miljø

2 420 882 000

14

Stortinget m.v.

809 290 000

15

Sosial og helse

30 767 421 000

16

Folketrygden, sosial og helse

160 948 900 000

17

Utdanning og forskning

29 695 747 000

18

Samferdsel

15 847 174 000

19

Rammetilskudd til kommunesektoren

57 474 000 000

20

Tilfeldige utgifter og inntekter

7 160 187 000

21

Eksportgarantier m.v.

-261 200 000

22

Finansadministrasjon

1 388 399 000

23

Skatter og avgifter

-521 475 000 000

24

Utbytte m.v.

-8 733 538 000

Sum før lånetransaksjoner og overføring til/fra Statens Petroleumsfond

-178 583 323 000

Forslag 17

Miljøfondet

Stortinget ber Regjeringen øke miljøfondets kapital med 4 mrd. kroner - til 5 mrd. kroner.

Forslag 18

Økt tilgang på arbeidskraft

Stortinget ber Regjeringen legge fram en plan for økt tilgang på arbeidskraft, tidlig i 2001.

Forslag 19

Salg av brennevin og vin

Stortinget ber Regjeringen sette i gang forsøk ved etablerte offentlige servicekontor om å åpne for begrenset salg av brennevin og vin.

Forslag fra representanten Steinar Bastesen

Forslag 20

For Stortingets behandling av statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2001 fastsettes følgende rammer for bevilgninger i samsvar med inndelingen i rammeområder vedtatt av Stortinget 19. oktober 2000 og supplert 14. november 2000.

Rammenr.

Rammesum

1

Statsforvaltning

10 215 725 000

2

Familie og forbruker

31 724 980 000

3

Kultur

1 993 857 000

4

Utenriks

12 629 308 000

5

Justis

9 578 221 000

6

Innvandring, regional utvikling, bolig og arbeid

9 381 291 000

7

Dagpenger m.v.

12 753 000 000

8

Forsvar

27 148 681 000

9

Næring

3 527 916 000

10

Fiskeri

593 950 000

11

Landbruk

13 518 701 000

12

Olje og energi

-86 931 800 000

13

Miljø

2 346 902 000

14

Stortinget m.v.

809 290 000

15

Sosial og helse

33 898 921 000

16

Folketrygden, sosial og helse

161 093 900 000

17

Utdanning og forskning

28 411 247 000

18

Samferdsel

19 270 859 000

19

Rammetilskudd til kommunesektoren

55 277 000 000

20

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 876 632 000

21

Eksportgarantier m.v.

-261 200 000

22

Finansadministrasjon

1 378 899 000

23

Skatter og avgifter

-495 843 000 000

24

Utbytte m.v.

-8 693 538 000

Sum før lånetransaksjoner og overføring til/fra Statens Petroleumsfond

-174 594 300 000