11. Komiteens tilråding

Komiteen viser til St.meld. nr. 1 (2000-2001), St.prp. nr. 1 (2000-2001), St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1-11 (2000-2001) og til det som står i denne innstillingen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I

a.

For Stortingets behandling av Statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2001 fastsettes følgende rammer for bevilgninger i samsvar med inndelingen i rammeområder vedtatt av Stortinget 19. oktober 2000 og supplert 14. november 2000.

Rammenr.

Rammesum

1

Statsforvaltning

10 185 270 000

2

Familie og forbruker

31 465 780 000

3

Kultur

1 986 250 000

4

Utenriks

14 894 308 000

5

Justis

9 305 721 000

6

Innvandring, regional utvikling, bolig og arbeid

9 212 291 000

7

Dagpenger m.v.

12 753 000 000

Rammenr.

Rammesum

8

Forsvar

26 667 881 000

9

Næring

3 281 916 000

10

Fiskeri

503 800 000

11

Landbruk

13 502 701 000

12

Olje og energi

-86 936 800 000

13

Miljø

2 302 902 000

14

Stortinget m.v.

809 290 000

15

Sosial og helse

30 844 721 000

16

Folketrygden, sosial og helse

160 883 100 000

17

Utdanning og forskning

27 939 747 000

18

Samferdsel

16 125 274 000

19

Rammetilskudd til kommunesektoren

52 398 000 000

20

Tilfeldige utgifter og inntekter

6 206 187 000

21

Eksportgarantier m.v.

-261 200 000

22

Finansadministrasjon

1 328 399 000

23

Skatter og avgifter

-513 527 000 000

24

Utbytte m.v.

-8 893 538 000

Sum før lånetransaksjoner og overføring til/fra Statens Petroleumsfond

-177 022 000 000

b.

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med forslag til bevilgning til kommunesektoren til kompensasjon for økte kostnader til barne- og etterlattepensjon på inntil 1,25 mrd. kroner.

II

Statsbankenes innvilgningsrammer

Statsbankenes innvilgningsrammer for 2001 fastsettes i tråd med flertallets merknader i Budsjett-innst. S. I (2000-2001).

III

Endring av reglementet for Folketrygdfondet

Stortinget samtykker i at § 5 i reglement for Folketrygdfondet endres til følgende (endring i kursiv skrift):

"Styret har ansvaret for at fondets midler anbringes med sikte på best mulig avkastning under hensyntaken til betryggende sikkerhet og den nødvendige likviditet. Styret skal påse at det er etablert et betryggende risiko­styringssystem for fondets forvaltning.

Fondets midler kan plasseres i norske ihendehaverobligasjoner og sertifikater, som kontolån til statskassen og som innskudd i forretnings- og sparebanker. Innenfor en ramme på 20 pst. av forvaltningskapitalen kan fondets midler plasseres i aksjer notert på norsk børs eller på børs i Danmark, Finland eller Sverige og, etter godkjenning fra Finansdepartementet, aksjer i norske selskaper ellers hvor aksjene er gjenstand for regelmessig og organisert omsetning, børsnoterte grunnfondsbevis i norske sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper, og børsnoterte konvertible obligasjoner og børsnoterte obligasjoner med kjøpsrett til aksjer i norske selskaper. Plassering i aksjer notert på børs i Danmark, Finland eller Sverige må samlet ikke overstige 5 pst. av Folketrygdfondets ramme for aksjeplasseringer. Fondet kan delta i emisjoner i ikke-børsnoterte aksjer i norske selskaper umiddelbart før børsintroduksjon, dersom det er klargjort på emisjonstidspunktet at de aktuelle aksjene vil bli børsnotert kort tid etter emisjonen.

Annet ledd er ikke til hinder for at Folketrygdfondet kan beholde aksjer i norsk selskap som i forbindelse med oppkjøp, fusjon e.l. endrer status til å bli utenlandsk selskap.

Fondet kan videre, innenfor den samlede rammen på 20 pst. av fondskapitalen, gå inn med egenkapitalinnskudd i form av ikke-børsnoterte papirer, i tilfelle hvor fondet står i fare for å lide betydelige tap på plasseringer i obligasjoner. Dette må i så fall være ledd i en koordinert aksjon, hvor en dominerende gruppe av kreditorene deltar, og hvor siktemålet for fondet alene er å trygge fondets egne interesser.

Folketrygdfondet kan eie andeler for inntil 15 pst. av total aksjekapital eller grunnfondsbeviskapital i ett enkelt selskap i Norge. Folketrygdfondet kan eie andeler for inntil 0,5 pst. av total aksjekapital i ett enkelt selskap i Danmark, Finland og Sverige. Styret kan ta opp kortsiktige lån dersom dette finnes hensiktsmessig.

Folketrygdfondet kan, etter nærmere retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet, inngå salgs- og gjenkjøpsavtaler knyttet til egenkapitalinstrumenter og rentebærende instrumenter der erververen av instrumentene etter avtalen har plikt til å tilbakeføre disse til selger."

IV

St.meld. nr. 1 (2000-2001) - Nasjonalbudsjettet 2001 - vedlegges protokollen.