Vedlegg: Brev fra Barne- og familiedepartementet, statsråden, til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, datert 1. desember 2004

Spørsmål fra Stortinget vedr. omorganisering av barnevernet

Det vises til spørsmål fra Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen av 30. november 2004 vedrørende omorganiseringen av barnevernet.

Spørsmål

"Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen ber departementet om en oversikt over de forskjellige etatene i det organiserte barnevernet. I tillegg bes det om oversikt over hvilke oppgaver de har, og fra hvilke instanser de har fått oppgavene fra."

Svar

I Ot.prp. nr. 9 (2002-2003) foreslo regjeringen at de fylkeskommunale oppgaver på barnevernet og familievernområdet skulle overføres fra fylkeskommunene til staten fra 1. januar 2004. Som følge av dette ble Statens barne- og familievern opprettet 1. januar 2004.

1. juli 2004 ble Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA) slått sammen med Statens barnevern og familievern til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Virksomheten er organisert med et sentralt kontor - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). I tillegg til direktoratet består etaten av fem regionkontorer med underliggende utøvende virksomheter innen barnevern og familievern. Den nye statlige etaten har på barnevernsområdet blant annet ansvar for drift av barneverninstitusjoner, rekruttering, generell opplæring og formidling av fosterhjem, andre familie­baserte barneverntiltak og faglig bistand til kommunene i vanskelige barnevernssaker og i plasserings-saker utenfor hjemmet

Det er opprettet 26 regionale fagteam for barnevernet. Fagteamene er kommunenes kontakt til det nye barnevernet. Teamene skal arbeide nært sammen med det kommunale barnevernet og andre kommunale tjenester for barn, ungdom og familier. Fagteamene er tverrfaglig sammensatt med barnevernfaglig, psykologisk og pedagogisk kompetanse slik at en sikrer faglig bredde i arbeidet.

Staten ved Barne- og familiedepartementet har et generelt overordnet ansvar for barnevernet. Det er kommunen og Barne-, ungdoms- og familieetaten som forvalter barnevernet i Norge. Barne-, ungdoms- og familieetaten er administrativt direkte underlagt BFD.

Etableringen og oppbyggingen av Barne-, ungdoms- og familieetaten innebærer en vesentlig endring i departementets etatsstyringsansvar og har medført nye oppgaver for departementet. Utvikling av styringsdialogen med virksomheten er sentral. Departementet har også sterk fokus på etableringen av rutiner, avtaler og systemer som tilfredsstiller krav til statlige virksomheter.

Fylkesmannen skal føre særlig tilsyn med barnevernvirksomheten i den enkelte kommune. Det innebærer at fylkesmannen skal påse at kommunene utfører oppgavene etter barnevernloven, sørge for at kommunene får råd og veiledning, og føre tilsyn med barnevern­institusjonene.