Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring av særreaksjonen tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede lovbrytere som ikke straffedømmes (tvangsomsorgsloven).

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 33 (1996-1997)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 60 (1995-96)
  • Dato: 06.12.1996
  • Utgiver: justiskomiteen