Lov om gjennomføring av særreaksjonen tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmete lovbrytere som ikke straffedømmes (tvangsomsorgsloven)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1996 Innst. O. nr. 33 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1996

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1996