4. Komiteen si tilråding

       Komiteen viser til proposisjonane og til det som står framanfor og rår Odelstinget til å gjere slikt

vedtak til lov

om opphevelse av lov av 11. juni 1982 nr. 42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og endringer i visse andre lover m.m.

I.

       Lov av 11. juni 1982 nr. 42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen og endringer i visse andre lover m.m. held opp å gjelde.

II.

       Lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere blir det gjort denne endringa:

§ 1 første ledd skal lyde:

       Trygdepliktig etter denne lov er, med de unntak som følger av bestemmelsene i § 2, enhver som er registrert på blad B i det fiskermanntallet som er satt opp i henhold til lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket § 10 a.

III.

       Lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket blir det gjort denne endringa:

§ 10 a (ny) skal lyde:

       Departementet kan gi nærmere regler for manntallsføringen i kommuner med eller uten organer for Fiskeridirektoratet.

IV.

       I lov av 28 februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdlova) blir det gjort desse endringane:

§ 8-45 skal lyde:

       En fisker som er tatt opp på blad B i fiskermanntallet i medhold av lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket § 10 a, har rett til sykepenger uten hensyn til bestemmelsene i § 8-2.

§ 13-7 første ledd bokstav a skal lyde:

       fiskere og fangstmenn som er tatt opp i fiskermanntallet, se lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket § 10 a.

V.

       Lova trer i kraft frå den tid Kongen fastset.

Oslo, i næringskomiteen, den 18. desember 1997.

Odd Roger Enoksen, Anita Apelthun Sæle, Kjell Opseth,
leiar. ordførar. sekretær.