3. Forslag frå mindretal

Forslag frå Høgre

I.

       Ot.prp.nr.33 (1996-1997) og Ot.prp.nr.2 (1997-1998) om lov om oppheving av lov av 11. juni 1982 nr. 42 og rettledningstjenesten i fiskerinæringen og endringer i visse andre lover m.m. avvises.

II.

       Stortinget ber Regjeringen utarbeide et nytt forslag til omorganisering av den ytre etat i Fiskeridirektoratet som innebærer:

- at Kontrollverket forblir et uavhengig statlig organ.
- at Rettledningstjenesten vurderes omgjort til en kommunal tjeneste. Dette innebærer at de lokale fiskeristyrene og fiskerinemndene erstattes av kommunale organer under folkevalgt kontroll.