Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 48 (2001-2002)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 43 (2001-2002)
  • Dato: 14.05.2002
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 6
Til Odelstinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 14. mai 2002

Sonja Irene Sjøli Ulf Erik Knudsen Trond Giske
leder ordfører sekretær