4. Tilleggsbemerkninger

Etter at justiskomiteens foreløpige innstilling har vært forelagt sosialkomiteen til uttalelse, har justiskomiteen visse tilleggsbemerkninger og presiseringer.

Komiteen ber Regjeringen melde tilbake til Stortinget på egnet måte dersom man vil endre vesentlige deler av forskriften i forhold til utkastet som følger saken som vedlegg.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil presisere at de ikke ønsker å åpne for bruk av ufaglært personell i sprøyterommene. Disse medlemmer støtter derfor det som fremkommer i Regjeringens forslag til forskrift § 8 vedlagt saken, om at sprøyterommet skal bemannes både av personer med helsefaglig og sosialfaglig utdannelse, samt at leder skal ha helsefaglig utdanning som minst tilsvarer høgskolenivå.

Disse medlemmer ønsker avslutningsvis å presisere at de støtter forslaget fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti om ny § 3 i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) m.m. Forslaget vil dermed utgjøre et flertallsforslag i justiskomiteen.