3. Sosialkomiteens merknader

Sosialkomiteen fikk oversendt forslag til innstilling fra justiskomiteen ved brev av 1. desember 2004, og avgir i brev av 7. desember 2004 følgende uttalelse:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti, mener at det skal være helsepersonell i sprøyterommet. Flertallet mener at det i tillegg kan være sosialfaglig personell. Ansvarlig leder av sprøyterommet skal etter flertallets syn ha helsefaglig bakgrunn minst på høyskolenivå.

Flertallet mener at det helseregister som opprettes ved forsøk med sprøyterom, skal være basert på samtykke fra den som registrerer seg som bruker av sprøyterommet. Det er etter flertallets syn verken hensiktsmessig eller nødvendig med en formulering om at registreringen skal kunne skje uten samtykke fra brukeren. Tvert imot bør det etter flertallets syn klargjøres overfor brukeren at det er et forsøk som gjennomføres, og at bruken av sprøyterommet forutsetter samtykke fra den det gjelder. Flertallet støtter dermed at formuleringen "uten samtykke fra de registrerte" tas ut av § 3 i lovteksten for den midlertidige loven om sprøyterom.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til justiskomiteens innstilling. Disse medlemmer registrerer at det er et mindretall som går inn for at det i sprøyterommet skal kunne tillattes injeksjon av andre stoffer enn heroin. Disse medlemmer støtter derfor subsidiært at kun heroininjeksjon tillates, for å sikre igangsetting av forsøket.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti viser til at prøveordningen med sprøyterom i de kommunene hvor den opprettes, vil være en del av kommunehelsetjenesten. Med bakgrunn i dette vil disse medlemmene foreslå at det i § 6 presiseres at ordningen med plikt til å utarbeide individuell plan ikke skal gjelde for sprøyteromsordningen. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika m.m. skal § 6 nytt pkt. k) lyde:

  • k) at regelen i kommunehelsetjenesteloven § 6-2a om plikt til å utarbeide individuell plan ikke skal gjelde for sprøyteromsordningen."

Komiteens medlem fra Senterpartiet vil innledningsvis bemerke at Senterpartiet ikke er representert i Stortingets justiskomité. Med det som bakgrunn viser dette medlem til at Senterpartiet støttet justiskomiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti i innstilling til Ot.prp.nr.56 (2003-2004) ved at man ikke ville stemme for forslaget om en prøveordning med sprøyterom.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet viser videre til disse partiers merknader i innstillingen til Dokument. nr. 8:18 (2003-2004) der det bl.a. vises til brev av 3. juni 2004 fra justisministeren til Stortingets justiskomité som svar på justiskomiteens brev av 27. mai 2004. Justisministeren viser i brevet til innhentet uttalelse fra Helsedepartementet, som peker på en rekke konsekvenser av å anse sprøyterom som en helsetjeneste.

Disse medlemmer viser nå til justiskomiteens behandling av Ot.prp. nr. 8 (2004-2005) og innstillingen til denne. Disse medlemmer støtter justiskomiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti i nevnte innstilling når det gjelder både prinsipielle og faglige syn, og vil derfor stemme imot loven."