8. Retting av inkurie i ny offentlighetslov­

Komiteen har blitt oppmerksom på at den nye offentlighetsloven (lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)) mangler en bestemmelse om at gjeldende offentlighetslov oppheves når den nye loven trer i kraft. Komiteen foreslår derfor følgende endring i ny offentlighetslov:

"Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 33 første ledd skal lyde:

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. Frå same tid blir lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen oppheva."