Merknader frå komiteen

Komiteen, medlemene frå Arbeidarpartiet, leiaren Anne Marit Bjørnflaten, Thomas Breen, Ingrid Heggø og Hilde Magnusson Lydvo, frå Framstegspartiet, Jan Arild Ellingsen, Solveig Horne og Morten Ørsal Johansen, frå Høgre, Elisabeth Aspaker og André Oktay Dahl, og frå Sosialistisk Venstreparti, Akhtar Chaudhry, ser seg fornøyd med at Regjeringen i denne saken foreslår å rette opp språklige feil og gale eller ufullstendige henvisninger i tvisteloven m.m.

Komiteen viser til forslaget om å utvide funksjonstiden for lederen i kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Komiteen viser i denne forbindelse til at det har kommet inn langt flere saker til kommisjonen enn antatt i forarbeidene til ordningen. Slik regelverket er nå, vil det kunne oppstå en situasjon der en står foran en fullstendig utskiftning av alle kommisjonsmedlemmene i løpet av kort tid. Dette vil være uheldig. Komiteen har merket seg at ingen av høringsinstansene har gått imot forslaget om å endre funksjonstiden for lederen av kommisjonen. Komiteen mener at utvidelse av åremålet til lederen fra 5 til 7 år vil sikre større kontinuitet i kommisjonens arbeid og kompetanse, og komiteen støtter derfor dette forslaget.

Komiteen er kjent med at det ikke er praksis ved åremål i staten å forlenge åremålet midt i perioden. Hensynet til å sikre kontinuitet i kommisjonen taler imidlertid sterkt for å la endringen også gjelde nåværende kommisjonsleder. Det må i denne sammenheng særlig tas hensyn til at kommisjonen er et nytt organ, og at en ved etableringen av ordningen vanskelig kunne ha full oversikt over arbeidets omfang og karakter. Komiteen legger til grunn at dette ikke skal danne presedens for liknende saker.