1. Sammendrag

Departementet foreslår i proposisjonen en tilleggspassus vedrørende festetomter i lov om Opplysningsvesenets fond § 5. Bakgrunnen er at det er behov for lovhjemling før man kan iverksette en tidligere vedtatt instruks om innløsning av festetomter der festeren har bolighus. Den aktuelle instruksen regulerer bare festeavgiften for boligtomter som er eid av staten eller et statlig styrt fond. Opplysningsvesenets fond (OVF) er spesielt nevnt.

Instruksen ble fastsatt ved kgl.res. 14. september 2007 og var ment å gjelde fra 1. juli 2008, etter lovendring. Den er senere endret ved kgl.res. 13. juni 2008 der det presiseres at den også gjelder i framfesteforhold og iverksettes, for OVFs vedkommende, så snart forslaget til lovendring trer i kraft. Kultur- og kirkedepartementet har ansvar for loven, mens ansvaret for instruksen ligger i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Departementet viser til at det i lov om Opplysningsvesenets fond § 5 første ledd heter at "Eigedommane og kapitalen til fondet kan ikkje gjevast bort eller brukast opp." Departementets forslag til et nytt andre ledd innebærer en modifikasjon av denne hovedregelen og lyder slik:

"For festetomter under fondet som er bestemte til bustadhus, kan Kongen, utan hinder av første ledd, i instruks fastsetje særskilde føresegner om innløysing og festeavgift."

Departementet redegjør i proposisjonen for hovedpunktene i tomtefesteloven fra 1996 og Høyesteretts avgjørelse 21. september 2007 om innløsningssum etter tomtefesteloven (Sørheimsaken).

Departementet omtaler videre hovedpunktene i instruksen om tomtefeste og drøftelser av forholdet mellom instruksen og Grunnloven § 106. Lovavdelingen i Justis- og politidepartementet har vurdert instruksen i forhold til lov om Opplysningsvesenets fond og Grunnloven (brev 12. januar 2006).

For OVF angår instruksen de ca. 7 000 kontraktene under fondet som gjelder feste av tomt for bolig, dvs. 80 pst. av de ca. 9 000 festekontraktene under fondet. Flertallet av disse har en klausul om at festeavgiften skal speile markedsverdien.

Når festeavgiften blir regulert i samsvar med instruksen, regner OVF med en nedgang i festeavgifter på 10–15 mill. kroner i året over en periode på 20–25 år og i tillegg reduserte inntekter (rundt 10 mill. kroner årlig). Dersom alle festerne og framfesterne innløser tomtene etter bestemmelsene i instruksen, beregner fondet at verdien av innløsningen vil være 1–1,25 mrd. kroner lavere enn om tomtene ble innløst etter dagens tomtefestelov og i samsvar med avgjørelsen i Høyesterett.

Departementet mener spørsmål om kompensasjon ikke kan vurderes før de faktiske konsekvensene av instruksen er kjent. Behovet for utvidet administrativ kapasitet i fondet vil også bli vurdert når omfanget er nærmere klarlagt.

Departementet understreker i proposisjonen at det er en forutsetning at økonomien til Den norske kirke ikke skal svekkes som følge av instruksen. OVF skal etter sitt lovgrunnlag komme Den norske kirke til gode.

Departementets forslag har vært lagt fram til høring for Kirkemøtet 2007, som mener at et eventuelt lovforslag ikke kan fremmes før det er foretatt en ny vurdering av forholdet til grunnloven, og før en har sikret fondet full kompensasjon. Uttalelsen fra Kirkemøtet er trykt som vedlegg til proposisjonen. Presteforeningen har avgitt en uttalelse der den fraråder å endre loven og mener tomtefesteinstruksen er grunnlovsstridig.