Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endring i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 79 (2007–2008)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 60 (2007–2008)
  • Dato: 12.09.2008
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 55
Til Odelstinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 12. september 2008

Ine Marie Eriksen Søreide Anders Anundsen
leder ordfører