Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 – lovendringer

Dette dokument

Innhold

Til Odelstinget

1. Innledning

1.1 Sammendrag

I proposisjonen inngår:

 • Forslag til endringer i lovbestemte beløpsgrenser

 • Forslag til lovendringer i forbindelse med formuesverdsettelse av næringseiendom

 • Forslag om å oppheve reglene om skattebegrensning til 80 prosent av alminnelig inntekt

 • Forslag til endringer i arveavgiftsloven mv.

 • Forslag om innstramming i fritaksmetoden

 • Forslag om delvis avvikling av låneforbudet i rederiskatteordningen

 • Forslag om å innføre regler om skattlegging av gevinster ved uttak fra norsk beslutningsområde

 • Forslag til endringer i skattereglene for kraftforetak

 • Forslag om å oppheve skattefritak for gjensidige brann- og husdyrforsikringsselskap mv.

 • Forslag om å innføre fradrag for gjeldsrenter for arbeidstakere og personlig næringsdrivende fra andre EØS-stater

 • Forslag til endringer i eigedomsskattelova mv.

 • Forslag til endringer i avskrivningsreglene for faste tekniske installasjoner i bygg

 • Forslag om å øke fiskerfradraget og å lempe på 130-dagersregelen

 • Forslag om å øke reindriftsfradraget

 • Forslag om å innføre skattefritak på arbeidsinntekt til barn under 13 år

 • Forslag til presisering av forholdet mellom pensjonsbegrepet og personinntektsbegrepet i skatteloven

 • Forslag om å avvikle kommunal selskapsskatt

 • Forslag om å utvide forskriftshjemmelen i regnskapsloven § 9-3

 • Forslag om å oppheve bestemmelser om tilskudd til folketrygden fra kommuner og fylkeskommuner

 • Forslag til endring i artistskatteloven § 11

 • Forslag til presiseringer i virksomhetskontrollbestemmelsene i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen

 • Forslag til endring i skattebetalingsloven § 2-7

 • Forslag til endring i reglene om dekning av sakskostnader ved kjennelser avsagt av Klagenemnda for petroleumsskatt mv.

 • Forslag til endring av selvangivelsesfristen i svalbardskatteloven