Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008-2009), Innst. O. nr. 1 (2008-2009), beslutning. O. nr. 16-33 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. O. nr. 1 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med vekslende flertall vedtatt endringer i skatte- og avgiftslovgivningen. Endringene må i stor grad ses i sammenheng med budsjettrammene Stortinget har vedtatt for 2009. Vedtakene er i samsvar med Regjeringens forslag som har støtte fra et flertall bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. I tillegg er det vedtatt enkelte endringer i eiendomsskatten for kraftanlegg med støtte fra et flertall bestående av alle partier unntatt Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 02.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2008