Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

Dette dokument

Til Odelstinget

1. Sammendrag

1.1 Innledning

Det legges i proposisjonen fram forslag til endringer i:

  • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

  • lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg.

Endringene gjelder økning av minsteytelsene i rehabiliteringspenger, attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad, og minsteytelsene til unge uføre, økning av overgangsstønaden til enslige forsørgere og økning av satsene for supplerende stønad til personer med kort botid i Norge.

Det vises til punktene 3 og 6 i proposisjonen for nærmere redegjørelse av gjeldende rett og merknader til de enkelte paragrafer.

1.2 Bakgrunn

Grunnbeløpet (G) er etter årets trygdeoppgjør vedtatt økt fra 66 812 kroner til 70 256 kroner fra 1. mai 2008, jf. St.prp. nr. 65 (2007–2008) og Innst. S. nr. 305 (2007–2008). Etter gjeldende retningslinjer skulle G vært økt til 70 934 kroner fra 1. mai 2008. Dette anslås å medføre en innsparing i utgiftene på 1 948 mill. kroner i forhold til om G hadde blitt regulert etter retningslinjene. Det er videre vedtatt å øke den ordinære satsen for særtillegget for alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon fra 79,33 pst. av G til 94 pst. av G, og en opptrapping til 97 pst. av G i 2009 og til 100 pst. av G i 2010. Heving av særtillegget (normal sats) til 94 pst. av G anslås å ha en merutgift på 1 340 mill. kroner, slik at netto innsparing anslås til 608 mill. kroner. Det var enighet i trygdedrøftingene om at det øvrige etterslepet skulle tilbakeføres til de øvrige G-regulerte stønadsordningene i folketrygden.

1.3 Departementets vurderinger og forslag

Det anses som vesentlig at minsteytelsene i de midlertidige helserelaterte ytelsene og overgangsstønaden til enslige forsørgere er på samme nivå. Det foreslås derfor at disse heves til 1,97 G. I forbindelse med trygdeoppgjøret for 2008 er det foreslått en opptrappingsplan med sikte på å øke minstepensjonen for enslige til 2 G. Videre er kvalifiseringsstønaden og introduksjonsstønaden for nyankomne innvandrere 2 G. Regjeringen har som siktemål at overgangsstønaden for enslige forsørgere og minsteytelsene for rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad skal heves til 2 G.

Ytelsen til unge uføre som mottar uførepensjon ble økt i forbindelse med trygdeoppgjøret. Det kan derfor være rimelig at også minsteytelsen til unge uføre på helserelaterte korttidsytelser økes.

Loven om supplerende stønad til personer med kort botid i Norge gir i dag tre ulike minsteytelser. Disse satsene tilsvarer minstepensjonsytelsene i folketrygden, og avhenger av sivilstatus og ektefelles alder. Det framgår klart av forarbeidene at garantinivået for supplerende stønad skal tilsvare minstepensjonen i folketrygden. Økningen i særtilleggssatsene fra 1. mai 2008 gjør det naturlig å øke satsene for supplerende stønad tilsvarende, slik at garantinivået i ordningen fortsatt vil svare til minstepensjon. Dette tilsier at satsene ovenfor endres til henholdsvis 1,94, 2,44 og 1,79 G. Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår at § 5 første ledd i lov om supplerende stønad endres i tråd med dette. Det vises til lovforslaget.

Departementet foreslår derfor at innsparingen på 608 mill. kroner benyttes til å øke minsteytelsen for rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad fra 1,8 til 1,97 G. Departementet foreslår videre at minsteytelsen for unge uføre som mottar rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad økes fra 2,4 til 2,44 G. Departementet foreslår dessuten at overgangsstønaden til enslige forsørgere økes til 1,97 G. Satsene for supplerende stønad økes og følger samme opptrappingsplan som særtillegget for alders-, uføre- og etterlattepensjon i perioden 2008–2010. Dette innebærer en økning i satsene pr. 1. mai 2008 for supplerende stønad fra 1,7933 G til 1,94 G for enslige, fra 2,2933 G til 2,44 G for personer med ektefelle under 67 år og fra 1,6433 G til 1,79 G for hver av ektefellene når begge har fylt 67 år.

1.4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Innsparingen netto ved å underregulere G fra 1. mai 2008 og øke den ordinære satsen for særtillegget for alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon, er beregnet til 608 mill. kroner. Kostnadene ved forslagene om å øke minsteytelsene i de helserelaterte midlertidige ytelsene, økning av overgangsstønaden til enslige forsørgere og økning av satsene for supplerende stønad til personer med kort botid i Norge beløper seg til om lag 609 mill. kroner.

Årets trygdeoppgjør medfører at det skal foretas etterbetalinger av en hel rekke ytelser. Arbeids- og velferdsetaten vil gi nærmere informasjon om forventet tidspunkt for oppjustering og når etterbetaling vil kunne skje.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lise Christoffersen, Eva Kristin Hansen, Per Rune Henriksen og Sverre Myrli, fra Fremskrittspartiet, Robert Eriksson, Kari Kjønaas Kjos og Kenneth Svendsen, fra Høyre, Martin Engeset, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Karin Andersen, fra Kristelig Folkeparti, Åse Gunhild Woie Duesund, fra Senterpartiet, Jon Øyvind Odland, og fra Venstre, André N. Skjelstad, viser til Ot.prp. nr. 77 (2007–2008) Om lov om endringer i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg.

Komiteen viser til at det legges frem forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) og lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg. Endringene kommer som følge av årets trygdeoppgjør, fremstilt i St.prp. nr. 65 (2007–2008) Om trygdeoppgjeret 2008 og Innst. S. nr. 305 (2007–2008).

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, støtter forslagene fra departementet og har for øvrig ingen ytterligere merknader.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader i forbindelse med Stortingets behandling av St.prp. nr. 74 (2007–2008) Endringer i bevilgninger under Arbeids- og inkluderingsdepartementet – Oppfølging trygdeoppgjøret for 2008 (Heving av enkelte minsteytelser mv.), jf. Innst. S. nr. 11 (2008–2009).

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

"I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) skal § 15-7 lyde:

Årlig overgangsstønad utgjør 1,94 ganger grunnbeløpet."

"I lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg gjøres følgende endring:

§ 3 første ledd første punktum skal lyde.

Supplerande stønad vert gitt til personar som har fylt 67 år innan 1. januar 2009 og som er busette i Norge."

3. Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 1

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) skal § 15-7 lyde:

Årlig overgangsstønad utgjør 1,94 ganger grunnbeløpet.

Forslag 2

I lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg gjøres følgende endring:

§ 3 første ledd første punktum skal lyde.

Supplerande stønad vert gitt til personar som har fylt 67 år innan 1. januar 2009 og som er busette i Norge.

4. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Odelstinget til å gjøre slikt

vedtak til lov

om endringer i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endringer:

§ 10-10 annet ledd skal lyde:

Minste årlige ytelse er 1,97 ganger grunnbeløpet.

§ 10-10 tredje ledd første punktum skal lyde:

For et medlem som får nedsatt arbeidsevnen før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minsteytelsen 2,44 ganger grunnbeløpet.

§ 11-11 annet ledd skal lyde:

Minste årlige ytelse er 1,97 ganger grunnbeløpet.

§ 11-11 tredje ledd første punktum skal lyde:

For et medlem som får nedsatt arbeidsevnen før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minste årlige ytelse 2,44 ganger grunnbeløpet.

§ 12- 13 nr.1 annet ledd skal lyde:

Minste årlige ytelse er 1,97 ganger grunnbeløpet.

§ 15-7 skal lyde:

Årlig overgangsstønad utgjør 1,97 ganger grunnbeløpet.

II

I lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg skal § 5 første ledd lyde:

Full supplerande stønad skal vere

a) 1,94 gonger grunnbeløpet for einslege stønadstakarar

b) 2,44 gonger grunnbeløpet for personar med ektemake under 67 år

c) 1,79 gonger grunnbeløpet for kvar av ektemakane når begge har fylt 67 år.

III

Loven trer i kraft straks og gis virkning fra 1. mai 2008.

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, en 4. november 2008

Karin Andersen André N. Skjelstad
leder ordfører