Stønad til personar med kort butid i Noreg

Ot.prp. nr. 77 (2007-2008), Innst. O. nr. 6 (2008-2009), beslutning. O. nr. 6 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.11.2008 Innst. O. nr. 6 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet lov om endringer i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg. Endringene gjaldt økning av minsteytelsene i rehabiliteringspenger, attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad, og minsteytelsene til unge uføre, økning av overgangsstønaden til enslige forsørgere og økning av satsene for supplerende stønad til personer med kort botid i Norge. Loven trer i kraft straks og med virkning fra 1. mai 2008.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 20.11.2008

   Behandlet i Lagtinget: 25.11.2008