Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapittel administrert av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 60 (1995-1996)
  • Kildedok: St.prp. nr. 10 (1995-96)
  • Dato: 30.11.1995
  • Utgiver: kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen