Vedlegg 3: Brev fra utenrikskomiteen i Stortinget til statsråden for utviklingshjelp, datert 25. mars 1996, og statsrådens svar, datert 25. mars 1996.

Spørsmål fra utenrikskomiteen i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 19 (1995-1996)

       Vedlagt oversendes spørsmål fra komiteens medlem, Kjell Magne Bondevik fra Kristelig Folkeparti, i tilknytning til utenrikskomiteens behandling av ovennevnte sak.

       En vil be om svar innen mandag 25. ds.

Vedlegg

Spørsmål vedr. behandlingen av St.meld. nr. 19

       Kan departementet framskaffe en statistikk over sektorfordelingen for norsk samfinansiering med utviklingsbankene i 1994, fordelt på to tabeller:

a) Ubundet samfinansiering (over kap. 0160, post 70) i alt 142,8 mill. kr.
b) Parallellfinansiering (over kap. 160), i alt 149,0 mill. kr.

       Hvis det er mulig innen samme tidsfrist, ber vi også om å få utarbeidet en egen tabell som viser sektormessig fordeling av multi-bi-innsatsen over FN-systemet (altså eksklusive utviklingsbankene) samme år.

       Vi ber om at svar overleveres i løpet av mandag 25.3.1996.

Svar fra statsråden for utviklingshjelp, datert 25. mars 1996.

       Det vises til brev av 23.03.96 med forespørsel om statistikk over sektorfordelingen for norsk samfinansering med utviklingsbankene i 1994.

       Statistikken følger vedlagt.

       (Oversendt statistisk materiale er ikke lagt ved innstillingen.)