Innstilling fra utenrikskomiteen om hovedtrekk i norsk politikk overfor utviklingslandene.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 229 (1995-1996)
  • Kildedok: St.meld. nr. 19 (1995-96)
  • Dato: 03.06.1996