2. Komiteens merknader

       Komiteen viser til at Stortinget 3. juni 1996 besluttet å oversende forslaget som ble fremsatt av representanten Erik Solheim i debatten om følgende interpellasjon:

       « Som norske forbrukere har vi vært vant til å stole på at lov- og regelverk har beskyttet oss mot skadelige stoffer og overførbare sykdommer i mat.
       Nye tilsettingsstoffer, økt matimport, nye tilsettingsstoffer og mer intensiv landbruksdrift øker vårt behov for å få vite mer om maten vi spiser, og hvordan den er produsert.
       Dette gjelder for eksempel opprinnelsesland, bruk av genmodifiserte organismer, dyrehelse og bruk av antibiotika og veksthormoner i kjøttproduksjon, bruk av plantevernmidler og kunstgjødsel, bestråling o.s.v.
       Hvilke initiativ vil helseministeren ta for å utvide dagens merkeordning for å sikre vår rett til å vite hva vi spiser og hvordan maten vår er produsert? »

       Komiteen viser til de svar helseminister Gudmund Hernes ga representanten Erik Solheim i debatten om ovennevnte interpellasjon.

       Komiteen viser også til at forslaget fra representanten Erik Solheim ble oversendt statsråden til uttalelse, og at statsrådens svar følger vedlagt.

       Komiteen har merket seg at statsråden opplyser at merkebestemmelsene kontinuerlig er gjenstand for gjennomgang og harmonisering nasjonalt og internasjonalt.

       Komiteen vil peke på at forbrukerne i de senere årene har vært svært opptatt av innholdet i den mat vi spiser, og at man er opptatt av at den informasjon som gis er korrekt.

       Komiteen støtter kravet om at det er viktig at vi har gode merkeordninger for mat, samtidig vil komiteen peke på at merkingen ikke må bli så omfattende og teknisk at informasjonen blir vanskelig tilgjengelig for den alminnelige forbruker.

       Komiteen har merket seg statsrådens opplysninger om at det i nordisk regi er igangsatt et utredningsprosjekt som skal vurdere merking i forhold til forbrukernes behov, myndighetenes ernæringspolitiske målsettinger og veiledning/villedningsaspektet.

       Komiteen har merket seg de synspunkter som fremkom i debatten om representanten Erik Solheims interpellasjon samt forslaget. Komiteen viser videre til komiteens og partienes respektive merknader til innstillingen til Dok.nr.8:80 (1995-1996), Innst.S.nr.61 (1996-1997) og ber om at Regjeringen tar hensyn til disse synspunkter i det videre arbeidet med merkeordninger for mat.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti er kjent med Norges deltakelse i internasjonale fora der spørsmål om merkeordninger for mat behandles. Dette medlem mener det av mange grunner haster å komme fram til merkeordninger for mat som gir forbrukerne opplysninger om mulig helserisiko ved produktene. Dette medlem minner om Stortingets enstemmige vedtak i oktober 1995 om obligatorisk merking av genmodifiserte matvarer, både råvarer og foredlede varer, og er tilfreds med at Norge har gitt til kjenne et slikt syn overfor CODEX-møtet i mai. Dette medlem kan ikke se noen grunn til at man i Norge ikke skal ha forskrifter på dette området klare nå, selv om spørsmålet ennå ikke er avklart i EU, og selv om genmodifiserte matvarer ennå ikke finnes på det norske markedet. Dette medlem er redd det bare er et tidsspørsmål før genmodifiserte matvarer er å finne på det norske markedet.

       Dette medlem vil at merkeordningene for mat skal være tilpasset en virkelighet der metoder i matproduksjon, matens sammensetning, opprinnelsesland og andre faktorer kan medføre en betydelig helserisiko for en rekke mennesker. Dette faktum og det forhold at forbrukerne i stigende grad er bevisste og gjør krav på slik informasjon, tilsier informative og gode merkeordninger. Dette medlem mener at internasjonale avtaler er viktige og at Norge bør være en pådriver i miljø- og forbrukerspørsmål. Dette medlem er klar over at avgjørelsen i tvisten mellom EU og USA mht. hormonstimulert kjøtt kan få konsekvenser også for Norge pga. WTO. Dette medlem er tilfreds med at Norge støtter EU i synet på forbud mot omsetning av slikt kjøtt. Dette medlem er også klar over konsekvensene av EØS-avtalen og mener Norge må nedlegge veto mot matsminkedirektivene og direktiv om barnemat.

       Dette medlem mener Norge må kunne ha egne merkeordninger og iverksette dem snarest uavhengig av det som skjer internasjonalt. Norge vil dermed være et foregangsland på dette svært viktige området og vise at forbrukernes rett til å vite går foran markedskreftenes krav til fri flyt og forsøk på unngåelse av konkurransevridning. Dette medlem mener dagens norske merkeordning må utvides slik at forbrukerne kan sikres rett til å vite hvordan maten er produsert og sammensatt.

       Dette medlem fremmer derfor representanten Erik Solheims forslag, oversendt Stortinget 3. juni 1996.