3. Komiteens tilrådning

       Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

       Dok.nr.8:48 (1995-1996) - forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen, Håkon Giil og Terje Riis-Johansen om at punkttariffsystemet i kraftsektoren må endres slik at den reelle systembelastningen i overføringsnettet blir lagt til grunn - oversendes Regjeringen med anmodning om at de forhold/forslag som er tatt opp blir en del av underlagsmaterialet for det revisjonsarbeidet som er igangsatt bl.a. i NVE.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 6. desember 1996.

Ragnhild Queseth Haarstad, Gunnar Fatland, Paul Chaffey,
leder. ordfører. sekretær.